Ledstiernan - halvårsrapport
2005-08-24

"Delårsrapport 2, januari - juni 2005


Resultatet efter skatt för perioden blev -18,8 mkr = -0,13 kr/aktie (- 8,9 mkr = -0,06 kr/aktie).

Eget kapital uppgick till 408 mkr = 2,85 kr/aktie. Soliditeten uppgick till 97%. En värdering enligt "fair value" ökar värdet i portföljen med ca 103 mkr, vilket motsvarar ett justerat eget kapital om 3,58 kr per aktie.

Periodens investeringar uppgick till 41 mkr (23 mkr), där merparten investerats i portföljbolaget Metrima.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 95 mkr = 0,67 kr per aktie.

Portföljbolaget ipUnplugged fick ett samarbetsavtal med amerikanska Cisco Systems som sträcker sig över tre år.

Energimätningsbolaget Metrima fick sin största order hittills från Sydkraft till ett ordervärde om 153 mkr över tre år. Ytterligare order har under juli månad erhållits från bl.a. Öresundskraft. Orderstocken uppgår f.n. till 376 mkr.

Ledstiernan har ökat ägandet i Metrima till över 50% för att skapa förutsättningar för en utdelning av aktierna i Metrima enligt Lex Asea till Ledstiernans aktieägare i anslutning till en notering av bolaget.

Alf Blomqvist efterträdde Johan Wachtmeister som VD den 15 augusti 2005.


Stockholm den 24 augusti 2005
Styrelsen
Ledstiernan AB (publ)"
 
« Tillbaka