Powerit - dålig rapport, innehavet sålt!
2005-04-28

Powerit släppte idag sin 3 månaders-rapport, och denna visade på en viss resultatförbättring och något bättre försäljning i Sverige (jämfört med samma period 2004). Den finansiella situationen är dock mycket ansträngd, och risken därmed mycket hög. Vi har därför beslutat att avyttra detta innehav med omedelbar verkan, och samtliga aktier såldes under eftermiddagen idag.

Styrelsen

"Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari - mars, 2005

·Rörelsens nettointäkter blev 2,8 MSEK (2,0), och resultat efter skatt
uppgick till -2,3 MSEK (-3,2), motsvarande -0,12 SEK/aktie (-0,60)

·Powerit Solutions, som förvärvades via en apportemission vid
årsskiftet, omsatte 0,9 MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till
-0,9 MSEK.

·Powerit MIC omsatte 1,9 MSEK (1,7). Resultat efter finansnetto uppgick
till -1,6 MSEK.

·Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten blev -3,1 MSEK
(-2,5).

·Kassan inklusive outnyttjad checkkredit uppgick per den 31 mars till
0,7 MSEK och likviditetssituationen är fortsatt mycket ansträngd.

Efter periodens slut
·Försäljningsutvecklingen är fortsatt otillfredsställande

·Intensiva förhandlingar med intresserade parter i syfte att trygga
fortsatt verksamhet förs. Förhandlingarna har dock dragit ut på tiden
och någon överenskommelse är i dagsläget ej nådd. Ett positivt utfall
av förhandlingarna är nödvändigt för att säkra bolagets framtida
åtaganden."

 
« Tillbaka