Academedia - fantastisk utveckling!
2005-02-14

"Academedia - Bokslutskommuniké 2004

1 oktober - 31 december 2004

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgår till 85,4 (19,7) mkr.
Resultat för fjärde kvartalet:
Rörelseresultat 13,5 (-3,5) mkr.

Resultat efter skatt 56,6 (-3,5) mkr.

Resultat per aktie 17,73 (-1,1) kr.


Fortsatt positiv utveckling av nya ramavtal med länsarbetsnämnder och försäkringskassan
Nya avtal inom inom nya områden för verksamhetssimuleringar och e-learning
Resultat efter skatt har påverkats positivt med 40,3 mkr genom att den uppskjutna skattefordran på ackumulerade underskottsavdrag redovisas som tillgång i koncernen
1 januari - 31 december 2004

Nettoomsättningen har under året ökat med 82,4 mkr till 164,8 mkr. mkr. Nettoomsättningen ökade till följd av gjorda förvärv med 83,8 mkr.
Resultat för perioden:
Rörelseresultat 10,5 (-33,4) mkr.

Resultat efter skatt 59,6 (-32,7) mkr.


Resultat per aktie 18,67 (-10,24) kr.


Det operativa kassaflödet uppgår till 20,8 (-38,4) mkr
Fortsatt positiv utveckling förutspås för 2005
Övergången till att redovisa enligt IFRS påverkar koncernens egna kapital per 2004-12-31 positivt med ca 7.7 mkr."
 
« Tillbaka