Powerit - svagt men lovande bokslut!
2005-02-10

Bokslutskommuniké för 2004 från Powerit PS AB (publ.)

· Rörelsens nettointäkter minskade till 9,3 MSEK (14,8)

· Resultatet efter finansiella poster blev -9,9 MSEK (-5,0). Resultatet efter skatt uppgick samtidigt till -9,9 MSEK (-5,0), vilket motsvarar -1,07 SEK/aktie (-0,75)

· Resultat har belastats med 5,0 MSEK för avveckling av Powerit Generations verksamhet samt med en reservering om 1,0 MSEK för avgångsvederlag för tidigare VD i Powerit PS AB

· En extra bolagsstämma beslutade den 22 december om förvärv via apport av Powerits ameri-kanska distributör Powerit Solutions LLC per den 31 december. Stellar International Holdings blev därmed en tydlig
huvudägare i Powerit

· Claes Olsson utsågs per den 23 december till VD. Claes kommer också att vara VD i dotterbolaget Powerit Solutions

Frågor angående denna rapport besvaras av:
Claes Olsson, VD 046-2862131, 0706-900805Kommentar från Sound IT Holding:

Powerits bokslutskommuniké ser vid en första anblick bedrövligt dålig ut - men tittar man under ytan och analyserar siffrorna så framträder en annan, mycket trevligare, bild av läget.

Några exempel:

* Nettoomsättningen minskade under helåret med 37,2 procent, men under det fjärde kvartalet ÖKADE den med 32,2 procent (försäljningen i Powerit Solutions ingår ej!).

* Försäljningen i det från årsskiftet helägda dotterbolaget Powerit Solutions ÖKADE under 2004 med 52 procent till 7,7 MSEK.

* Ökat antal distributörer och ökad andel egenförsäljning samt den positiva utvecklingen i USA bäddar för en kraftigt ökad försäljning under 2005.

* Kostnadsmassan i Sverige har sänkts rejält under 2004 (7 MSEK på årsbasis).

* Den avvecklade verksamheten i Powerit Generation har belastat resultatet med 5,0 MSEK under 2004, och alla kostnader är nu tagna. Samtidigt fortsätter arbetet med att sälja Powerit Generation.

* Soliditet och likviditet har stärkts påtagligt genom apportemissionen i slutet på året (efter denna blev Powerit Solutions ett helägt dotterbolag).

Vi tror att Powerit kan bli en riktig joker på aktiemarknaden 2005 - kanske en av årets verkliga vinnare!?

Läs hela bokslutskommunikén här:

http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=70904&fn=wkr0001.pdf

Hemsida: www.powerit.se 
« Tillbaka