Concejo: Rapport
2021-11-29

"Kvartal 3, 2021
• Styrelsen i Concejo AB (publ) har fattat beslut om att avveckla installations-/entreprenad­verksamheten inom affärsområde Firenor International. Beslutet om avveckling inleder slutfasen av den ­pågående omstruktureringen. Avvecklingskostnaden, som redovisas som jämförelse­störande post, är beräknad till 110,3 MSEK.

• Nettoomsättningen uppgick till 68,8 MSEK (85,9).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –132,8 MSEK (–15,3).

• Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –127,1 MSEK (–8,4).

• Periodens resultat uppgick till –127,2 MSEK (–9,5).

• Resultat per aktie1) uppgick till –11,04 SEK (–1,08)

• Concejo har förvärvat cirka 5,8 procent av röster och kapital i Xenergic AB.


Kvartal 1–3, 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 196,3 MSEK (223,4).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –193,0 MSEK (–83,4).

• Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –88,1 MSEK (–104,2).

• Periodens resultat uppgick till –87,5 MSEK (1 378,4).

• Resultat per aktie1) uppgick till –7,40 SEK (116,99).

• På årsstämman den 21 maj 2021 beslutades om en utdelning till aktieägarna om 175 467 KSEK, vilket motsvarade 15 SEK per aktie.

1) Inklusive utbetalda räntekostnader på hybridobligationen.


Händelser efter periodens utgång
• Efter periodens utgång har Concejo den 1 november 2021 nyttjat möjligheten att lösa in den ­resterande delen av hybridobligationen om 120 MSEK, som i tidigare rapporter har redovisats som en del i eget kapital.

• Styrelsen har beslutat om att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare i ­Concejo AB (publ).

Concejo AB (publ)"
 
« Tillbaka