Novotek: Stark rapport!
2019-05-08

"Delårsrapport Januari - Mars 2019

• Rörelseintäkterna uppgick till 74,0 (62,6) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (5,6) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 5,1 (4,3) MSEK.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,5 (0,4) kronor.
• Orderingången uppgick till 75,8 (68,7) MSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,7 (17,9) MSEK

Marknadsläge
Under första kvartalet var marknaden stabil med viss tillväxt. Detta gällde framför allt befintliga kunder inom automationsområdet. Under kvartalet har även marknaden i UK och Irland förbättrats och även om osäkerheten kring Brexit kvarstår, så har en ökning av aktiviteterna skett.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet
Som ett led i vår fortsatta satsning i UK och Irland har vi under första kvartalet beslutat att öppna ett kontor i Leeds, vilket kommer att bli vårt första kontor i England. Leeds utgör ett bra läge för vidare expansion i de industriellt viktiga mellersta delarna av England.
Emerson tog under kvartalet officiellt över GE’s hårdvarudivision inom automation. Vi ser stora möjligheter kring detta område på sikt, då Emerson anses vara en av världens bästa automationsleverantörer inom andra områden.

Utsikter
Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låg nivå inom Novoteks traditionella automationsområde. Dock fortsätter arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT och Cyber security samt att bygga upp leveranskapacitet inom dessa områden."
 
« Tillbaka