Novotek: Bokslutskommuniké
2019-02-14

"Novotek AB: Bokslutskommuniké januari – december 2018

• Rörelseintäkterna uppgick till 284,4 (235,8) MSEK, varav 89,6 (80,0) under fjärde kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (26,6) MSEK, varav 13,1 (13,0) under fjärde kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 24,1 (20,7) MSEK, varav 10,2 (10,8) under fjärde kvartalet.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 2,2 (1,9) kronor, varav 1,0 (1,0) under fjärde kvartalet.
• Orderingången uppgick till 286,4 (230,5) MSEK, varav 99,1 (87,2) under fjärde kvartalet.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 33,4 (21,0) MSEK, varav 3,2 (7,6) under fjärde kvartalet.
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 1,25 (1,25) kronor per aktie.

Marknadsläge
Hela 2018 har varit ett stabilt år med bra utveckling inom alla områden såväl inom tjänster som produkter med visst undantag för de nya områdena som Novotek satsat på, Digitalisering och Cyber security. Inom dessa nya områdena har utvecklingen inte varit så snabb som förutsågs. Osäkerheten kring Brexit har fortsatt under hela hösten och har påverkat vår brittiska verksamhet.

Strategiska och viktiga händelser under året
Under 2018 har Novoteks största leverantör GE transformerats i grunden och en division av GE som vi samarbetar med ägs nu av Emerson, vilket verkar ge nya möjligheter för Novotek. GE Digital, som är den andra delen av GE som vi samarbetar med, har blivit en del av ett nu självständigt mjukvarubolag inom GE och även detta verkar gynna Novoteks position.
Under året har Novotek även utvecklat sitt erbjudande inom Cyber security genom avtal med ledande leverantörer av industriella säkerhetssystem.
Integrationen av Novotek UK & Ireland har fortsatt under hela året och kommer att fortsätta in i 2019.

Utsikter
Marknaden förväntas visa fortsatt tillväxt på låg nivå inom Novoteks traditionella automationsområde. Arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT fortsätter.
Satsningarna att både lansera Novoteks varumärke och befintliga produkter i Storbritannien och Irland fortsätter under 2019 för att på bästa möjliga sätt kapitalisera på företagsförvärvet som gjordes under 2017."
 
« Tillbaka