Novotek: Stark rapport!
2018-08-09

"Halvårsrapport januari – juni 2018

• Rörelseintäkterna uppgick till 134,0 (107,7) MSEK, varav 71,4 (52,6) under andra kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 12,4 (10,5) MSEK, varav 6,8 (5,1) under andra kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 9,2 (7,9) MSEK, varav 4,9 (3,9) under andra kvartalet.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,8 (0,7) kronor, varav 0,4 (0,3) under andra kvartalet.
• Orderingången uppgick till 134,0 (104,8) MSEK, varav 65,3 (52,3) under andra kvartalet.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 25,5 (15,3) MSEK, varav 7,6 (1,2) under andra kvartalet.

Marknadsläget

Under de första två kvartalen var marknaden stabil med viss tillväxt, framförallt inom automationsområdet. Oljeindustrin var fortsatt kvar på en låg nivå.

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet

Under kvartalet har vårt avtal med PTC utvidgats till att även inkludera Storbritannien.

Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låg nivå inom Novoteks traditionella automationsområde. Dock fortsätter arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT. Satsningarna i Storbritannien och Irland, att både lansera Novoteks varumärke och befintliga produkter, kommer ske kontinuerligt under året för att på bästa möjliga sätt kapitalisera på företagsförvärvet som gjordes under 2017."
 
« Tillbaka