Novotek: Stabil rapport
2018-05-09

"Delårsrapport januari – mars 2018

• Rörelseintäkterna uppgick till 62,6 (55,1) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 5,6 (5,4) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (4,0) MSEK.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,4 (0,4) kronor.
• Orderingången uppgick till 68,7 (52,5) MSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 (14,1) MSEK.

Marknadsläge

Under första kvartalet var marknaden stabil med viss tillväxt, framför allt på befintliga kunder inom automationsområdet. Oljeindustrin var fortfarande kvar på en låg nivå.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet

Under kvartalet har ett nytt avtal med GE slutits, som sträcker sig över de tre kommande åren. Avtalet markerar en positiv fortsättning på Novoteks och GEs långa samarbete. Under kvartalet har även Novotek som namn lanserats i Storbritannien och Irland och investeringar kommer ske kontinuerligt under året för att på bästa möjliga sätt kapitalisera på det förvärv som gjordes under 2017. Vidare har det under första kvartalet lanserats en större utvecklingsaktivitet inom produktionsplaneringsområdet. Målet är att transformera våra produkter till att möta dagens digitaliserade affärsmodeller.

Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låg nivå inom Novoteks traditionella automationsområde. Dock fortsätter arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT och Cyber security samt att bygga upp leveranskapacitet inom dessa områden. Detta gäller nu även Novoteks nya områden i Storbritannien och Irland."

 
« Tillbaka