Novotek: Stark rapport!
2018-02-15

"Bokslutskommuniké januari – december 2017

· Rörelseintäkterna uppgick till 235,8 (212,1) MSEK varav 80,0 (66,0) under fjärde kvartalet.
· Rörelseresultatet uppgick till 26,6 (20,6) MSEK, varav 13,0 (9,3) under fjärde kvartalet.
· Resultatet efter skatt uppgick till 20,7 (15,7) MSEK, varav 10,8 (7,1) under fjärde kvartalet.
· Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,9 (1,5) kronor, varav 1,0 (0,7) under fjärde kvartalet.
· Orderingången uppgick till 230,5 (203,8) MSEK, varav 87,2 (73,2) under fjärde kvartalet.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,0 (18,7) MSEK, vilket motsvarar 2,0 (1,8) kronor per aktie.
· Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 om 1,25 (1,25) kronor per aktie.

Marknadsläge

Hela 2017 har varit ett år med bra utveckling inom tjänster men med en mer stabil situation kring produkter. Intresset för de nya områdena som Novotek satsat på, Digitalisering och Cyber security, har under året växt men inte så snabbt som förväntats.
Traditionella områden som automation har under året utvecklats väl i alla länder och segment med undantag för olja och gas som fortsatt är på låga nivåer.

Strategiska och viktiga händelser under året

Under 2017 genomfördes det största förvärvet i Novoteks historia genom förvärvet av Kerrco i slutet av tredje kvartalet. Detta markerar en större förändring inom Novotek, då det adderade en marknad som är lika stor som hela marknaden i Norden och Benelux tillsammans samt adderar cirka 20 procent i omsättning.
Kerrco har en verksamhet som är mycket lik Novoteks men möjligheter finns att addera produkter till Kerrcos produktportfölj från Novoteks leverantörer.

Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låga nivåer inom Novoteks traditionella automationsområde. Dock fortsätter arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT och Cyber security samt bygga upp leveranskapacitet inom dessa områden. Detta gäller nu även Novoteks nya områden i Storbritannien och Irland."
 
« Tillbaka