Novotek: Stabil rapport med stark avslutning på året
2016-02-12

Bokslutskommuniké januari – december

• Orderingången uppgick till 227,0 (211,9) MSEK, varav 79,3 (73,6) under fjärde kvartalet
• Rörelseintäkterna uppgick till 218,7 (221,5) MSEK, varav 62,4 (68,0) under fjärde kvartalet
• Rörelseresultatet uppgick till 18,8 (16,8) MSEK, varav 7,7 (6,6) under fjärde kvartalet
• Resultatet efter skatt uppgick till 14,4 (13,8) MSEK, varav 5,9 (5,7) under fjärde kvartalet
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,4 (1,3) kronor, varav 0,6 (0,5) under fjärde kvartalet
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12,9 (21,2) MSEK, vilket motsvarar 1,2 (2,0) kronor per aktie
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 om 1,0 (1,0) kronor per aktie

Marknadsläge
Hela 2015 präglades av osäkerhet och många kundprojekt senarelades och detta ändrades inte förrän under slutet av tredje kvartalet. Förbättringen höll i sig och avslutningen på året var god, framförallt med avseende på befintliga kunder inom automationsområdet.

Strategiska och viktiga händelser under året
Under slutet av tredje kvartalet lanserade Novoteks största leverantör General Electric (GE) sin nya molntjänst Predix. Detta skall markera starten på en industrialisering av Internet som kommer att addera något unikt till IoT (Internet of Things) området. En annan leverantör till Novotek, Kepware blev under slutet av året uppköpta av PTC (Parametric Technology Corporation), en av de ledande leverantörerna av CAD och PLM mjukvara som under de senaste året satsat mycket inom IoT. Detta kommer att ge ytterligare möjligheter för Novotek att tillgodose sina kunders behov av innovativa lösningar inom IoT under de kommande åren. Till de tidigare leverantörerna adderades även under året Auvesy GmbH, som med sin innovativa mjukvara för versionshantering revolutionerat marknaden och utgör ett bra tillskott till Novoteks portfölj.

Utsikter
Marknaden är stabil med tillväxt på låga nivåer. Trenden inom olje­industrin är fortsatt negativ. Arbetet med att tillföra erbjudandena fortsätter både från GE och PTC, allt för att Novotek skall kunna fortsätta få nya kunder."
 
« Tillbaka