Sound IT Holding: Kallelse till årsstämma
2023-01-27

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Samtliga aktieägare i Sound IT Holding AB kallas till årsstämma lördagen 11 februari 2023 klockan 13,00

Plats: ARK:s kontor 2:a vån, Västra Ringvägen 4 i Tidaholm.

Anmälan om deltagande senast 8 februari till almsparre@telia.com eller
070-5852286


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en justeringsman utöver stämmoordföranden
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31
8. Beslut angående
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
9. Framläggande av slutredovisning för den frivilliga likvidationen.
10. Övriga frågor
11. Stämman avslutas


Efter stämmans avslutande bjuds på lättare förtäring.

V Ä L K O M N A
önskas alla aktieägare

Styrelsen

PS. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig vid stämman. Den går också att beställa via bjorn@abark.se eller telefon 070 - 211 11 28 DS.
 
« Tillbaka