Addnode: Rapport
2013-10-25

"Delårsrapport, 1 januari – 30 september 2013

Ett utmanande kvartal – Addnode Group kan bättre

Tredje kvartalet 2013

Nettoomsättningen uppgick till 301,4 (291,3) MSEK, en tillväxt med 3 procent
Justerat EBITA uppgick till 14,4 (27,1) MSEK, en EBITA-marginal på 4,8 (9,3) procent1)
Justerat rörelseresultat uppgick till 8,3 (22,0) MSEK, en rörelsemarginal på 2,8 (7,6) procent1)
Resultatet efter skatt uppgick till 0,9 (16,9) MSEK
Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,03 (0,60) SEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 (-10,7) MSEK
Januari – september 2013

Nettoomsättningen uppgick till 1 010,0 (970,3) MSEK, en tillväxt med 4 procent
Justerat EBITA uppgick till 62,5 (86,3) MSEK, en EBITA-marginal på 6,2 (8,9) procent2)
Justerat rörelseresultat uppgick till 45,5 (71,8) MSEK, en rörelsemarginal på 4,5 (7,4) procent2)
Resultatet efter skatt uppgick till 28,9 (53,5) MSEK
Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,01 (1,89) SEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 64,4 (48,9) MSEK
1) Exklusive engångskostnader om -5,5 (0,0) MSEK för ledningsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar -0,2 (0,0) MSEK.

2) Exklusive engångskostnader om -5,5 (0,0) MSEK för ledningsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar -0,2 (-1,9) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013

Förvärv av Joint Collaboration AS, ett norskt programvaruföretag med en omsättning på cirka 135 MSEK.
Order på e-arkiv till Rikspolisstyrelsen värd minst 10 MSEK.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

Order på dokument- och ärendehanteringssystem samt e-arkiv till Statistiska centralbyrån värd minst 9 MSEK.
Ledningsförändringar i affärsområde Content Management.

Koncernchefens kommentar

Ett utmanande tredje kvartal

Addnode Group växte med tre procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, men resultatet har inte varit tillfredställande.

Licens- och tjänsteförsäljningen inom både affärsområde Design Management och PLM Management har påverkats av längre beslutsprocesser hos industrin. Vi fortsätter dock att öka de återkommande intäkterna från support- och underhållsavtal.

Affärsområde Process Management, med offentlig sektor som marknad växer med stabila marginaler. Kunderna är positiva till vårt e-tjänsteerbjudande och vi har fått flera nya ärendehanteringsaffärer från Polisen, SCB och ett flertal kommuner.

Under tredje kvartalet har vi tagit engångskostnader för lednings-förändringar i affärsområde Content Management och för ny ledning i Danmark inom affärsområde Design Management. Åtgärder pågår för att återställa acceptabel lönsamhet i de delar som underpresterar.

Addnode Group kan bättre än tredje kvartalet

Aktivitetsnivån är hög inom koncernen och den senaste månaden har vi genomfört flera stora marknadsevent som Technia Innovation Forum, Cad-Q dagarna, TekisTräffen och iipaxdagen, vilka tillsammans haft närmare tusen deltagare från ett femtontal länder.

När vi lägger tredje kvartalet till handlingarna är jag inte nöjd med det finansiella utfallet, men jag är förhoppningsfull och vet att Addnode Group kan bättre. Vi har en långsiktig plan och navigerar inte efter enstaka kvartal. Vi genomför kontinuerligt effektiviseringsåtgärder och offensiva satsningar som exempelvis förvärvet av Joint Collaboration. Vår policy är att inte lämna prognoser, men Addnode Groups verksamhet är säsongsbetonad och historiskt har nettoomsättning och EBITA varit högst i det fjärde kvartalet.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef"
 
« Tillbaka