Addnode: Förvärv
2013-07-01

"Addnode Group förvärvar Joint Collaboration, ett norskt programvaruföretag med en årlig omsättning på 135 MSEK

Förvärvet av Joint Collaboration AS ("Joint”) är ett stort steg framåt i Addnode Groups utveckling. Det kompletterar koncernens befintliga erbjudanden inom affärsområdena Design Management och Product Lifecycle Management. Joint är en ledande leverantör av SaaS-hyreslösningar (Software as a Service) för främst olje- och gasindustrin samt byggindustrin.

Sammanfattning
Den 1 juli 2013 tecknade Addnode Group avtal om förvärv av samtliga utestående aktier i Joint från Joints befintliga aktieägare (”Transaktionen”).
Transaktionen kommer att betalas på tillträdesdagen genom en betalning på 56 MNOK i kontanter och ett antal Addnode Group B-aktier som motsvarar ett värde på 39 MNOK. Den slutliga kontantbetalningen kan komma att justeras baserat på den faktiska nettokassans storlek och på rörelsekapitalnivån i Joint, på tillträdesdagen. En maximal villkorad köpeskilling i likvida medel om 95 MNOK kan betalas om särskilda mål, gällande Joints EBITDA under perioden 2013-2015, uppnås. Sammanfattningsvis är den maximala anskaffningskostnaden 190 MNOK på en skuldfri basis.
Den preliminära kontantbetalningen på 56 MNOK kommer att finansieras genom en ny treårig kreditfacilitet.
Transaktionen är villkorad av godkännande från konkurrensmyndigheten i Norge. Avsikten är att ägarbytet ska ske den 30 augusti 2013.

Bakgrund och motiv
Addnode Group är en av de största leverantörerna av verksamhetskritiska stödsystem till ingenjör- och byggverksamheter i Norden. Transaktionen speglar Addnode Groups strategi att vara en stark partner till dessa kunder.
Joints SaaS-samarbetsverktyg och know-how kommer att stärka Addnode Groups position som leverantör av programvara och ge oss en ännu bättre möjlighet att bidra till våra kunders fortsatta tillväxt.
Med kunder i samtliga nordiska länder samt kompletterande dokumenthanteringslösningar, så kommer Addnode Group att kunna möjliggöra en fortsatt expansion av Joint i Norden.
Joint stärker Addnode Group på den norska marknaden inom framförallt olje- och gasindustrin samt byggnadsindustrin.
Transaktionen ökar återkommande intäkter som andel av Addnode Groups totala intäkter.
Transaktionen förväntas öka vinsten per aktie från och med tillträdesdagen.

”Förvärvet av Joint är ett stort steg framåt för koncernens tillväxt. Vi har ett starkt erbjudande av IT-lösningar för konstruktion av produkter, anläggningar och infrastruktur samt för produkters livscykelhantering. Joint ger oss kompetens och breddar Addnode Groups erbjudande med samarbetsverktyg för hantering av projekt, vilket vi eftertraktade”, säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef för Addnode Group.

”Detta är strategiskt rätt för våra kunder, anställda och företaget. Addnode Groups kunskap och erfarenhet kommer att hjälpa oss att fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre på det vi gör bäst i dag. Tillsammans kommer vi att ge våra kunder tillgång till ett bredare produkt- och tjänsteerbjudande och en bättre geografisk täckning”, säger Steinar Svinø, VD för Joint.

Beskrivning av Joint
Joint har utvecklat två webbaserade samarbetsverktyg; Joint ProsjektHotell och Joint UniZone. Båda lösningarna är SaaS-hyreslösningar för interaktion mellan ett företag och dess externa leverantörer under byggprojekt.
Joint ProsjektHotell är ett webbaserat samarbetsverktyg för byggprojekt: planeringsfasen, konstruktionsfasen samt byggfasen.
Joint UniZone är en effektiv och flexibel lösning för samverkande utvecklingsprojekt inom olje- och gasindustrin. Lösningen stödjer typiska kärnprocesser i byggprojekt.

Joint grundades 2001 och består idag av över 50 anställda. Kunderna inkluderar Norges och Nordens största företag, men även många små och medelstora kunder. Joints lösningar har över 45 000 användare från företag som Statoil, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Lyse, Oslo 2022, Forsvarsbygg, Hoegh, M7 Offshore, Hæhre Entreprenør och många fler. Utöver sina SaaS-hyreslösningar, återförsäljer Joint EMC mjukvara med hosting- och supporttjänster.

För tolvmånadersperioden perioden 1 april 2012 till 31 mars,2013 var Joints omsättning 120 MNOK och EBITA-resultatet uppgick till 23 MNOK.

För mer information om Joint: www.joint.no

Påverkan på Addnode Groups resultat och finansiella ställning
Transaktionen förväntas öka vinsten per aktie från och med tillträdesdagen.
Anskaffningsvärdet för Transaktionen är maximalt 190 MNOK på en skuldfri basis. Transaktionen kommer att betalas vid tillträdesdagen genom en betalning på 56 MNOK i kontanter och ett antal Addnode Group B-aktier som representerar ett värde på 39 MNOK baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen på NASDAQ OMX Stockholm, och SEK / NOK-växelkurs, båda räknat från och med den 17 juni 2013, till och med 12 juli 2013.
Den slutliga kontantbetalningen kan komma att justeras baserat på den faktiska nettokassans storlek, och den faktiska nivån på rörelsekapitalet, i Joint vid tillträdesdagen

En maximal villkorad köpeskilling i likvida medel om 95 MNOK kan betalas ut om särskilda mål gällande Joints EBITDA, under 2013-2015, uppnås. Den kontanta betalningen om 56 MNOK på tillträdesdagen kommer att finansieras genom en ny treårig kreditfacilitet. .
En preliminär förvärvsanalys förväntas att meddelas i Addnode Groups delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2013.

Genomförande och villkor
Beräknad tillträdesdag antas vara den 30 augusti 2013 och är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheterna i Norge och att andra särskilda villkor, främst till förmån för Addnode Group, är uppfyllda eller frångås.

Addnode Groups segmentredovisning
Från och med delårsrapporten för de första nio månaderna av 2013, vilken kommer att presenteras den 25 oktober 2013, ska den förvärvade verksamheten redovisas som en del av affärsområdet Design Management."
 
« Tillbaka