Novotek: Godkänd rapport
2013-02-11

"Bokslutskommuniké januari - december 2012

Orderingången uppgick till 185,0 (218,3) MSEK, varav 58,6 (68,3) under fjärde kvartalet
Rörelseintäkterna uppgick till 193,5 (204,5) MSEK, varav 54,7 (65,7) under fjärde kvartalet
Resultat från andel i intressebolag uppgick till -6,0 (0,0) MSEK, varav 1,0 (0,0) under fjärde kvartalet
Rörelseresultatet exklusive Resultatandel från intressebolag uppgick till 10,2 (11,7) MSEK, varav 3,4 (5,1) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet inklusive Resultatandel från intressebolag uppgick till 4,2 (11,7) MSEK, varav 4,4 (5,1) under fjärde kvartalet
Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 (8,5) MSEK, varav 3,3 (3,5) under fjärde kvartalet
Resultat per aktie uppgick till 0,1 (0,8) kronor, varav 0,3 (0,3) under fjärde kvartalet
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,6 (11,2) MSEK, vilket motsvarar 1,4 (1,1) kronor per aktie
Styrelsen föreslår en utdelning för 2012 med 1,00 (1,00) per aktie

Proforma: DanProces Engineering A/S redovisas ej som dotterbolag

Marknadsläge

Större delen av 2012 präglades av osäkerhet kring utvecklingen av ekonomin i Europa, förutom i Norge där marknaden inte påverkats. Senareläggningar av kundernas investeringar inom Novoteks områden fortsatte och då speciellt inom områden som är relaterade till Europa. Novoteks fokus på mindre kundprojekt inom industriell IT och Automation fungerade väl och uppvägde delvis effekterna av senareläggningarna.

Strategiska och viktiga händelser under året

Arbetet med renodling och förbättring av effektiviteten har under 2012 lett till många förändringar och bland annat anställdes en verkställande direktör för Sverigebolaget som skall ansvara för den svenska verksamheten och därtill bistå med sin specialistkompetens inom sälj och marknadsutveckling. Koncernchefen kan i och med detta lägga mer tid på att utveckla leverantörsrelationer, utvärdera kompletterande förvärv samt försäljning av Novoteks egna produkter utanför de länder som Novotek finns i idag.

Novotek har under året först dekonsoliderat och sedan avyttrat sin andel i intressebolaget DanProces Engineering A/S. Bolaget har inte utvecklats som förväntat och Novotek valde därför att reservera för hela engagemanget. Efter försäljningen kvarstår visst engagemang från Novoteks sida i form av lån och borgensåtagende i DanProces Engineering A/S. För att täcka detta har reservering gjorts om totalt 6 MSEK.

Utsikter

Osäkerheten finns kvar i marknaden vilket hämmar kundernas investeringsvilja. Avmattningen är dock inte jämt utspridd över marknaden och riktade investeringar kommer att göras i de skandinaviska länderna och då framförallt i Norge och Danmark.."
 
« Tillbaka