Novotek: Godkänd rapport
2012-11-01

"Novotek: Delårsrapport januari - september 2012

Orderingången uppgick till 126,4 (150,0) MSEK, varav 37,9 (46,9) under tredje kvartalet
Rörelseintäkterna uppgick till 138,8 (140,7) MSEK, varav 41,3 (46,7) under tredje kvartalet
Resultat från andel i intressebolag (i föregående rapport benämnt Jämförelsestörande post*) uppgick till -7,0 (0,0) MSEK, varav 0,0 (0,0) under tredje kvartalet
Rörelseresultatet exklusive resultat från andel i intressebolag uppgick till 6,7 (6,6) MSEK, varav 1,3 (1,9) under tredje kvartalet. Rörelseresultatet inklusive resultat från andel i intressebolag uppgick till -0,3 (6,6) MSEK, varav 1,3 (1,9) under tredje kvartalet
Resultatet efter finansnetto uppgick till -0,4 (7,2) MSEK, varav 1,1 (2,2) under tredje kvartalet
Resultatet efter skatt uppgick till -2,2 (5,0) MSEK, varav 0,8 (1,5) under tredje kvartalet
Resultat per aktie uppgick till -0,2 (0,5) kronor, varav 0,1 (0,1) under tredje kvartalet

* avser nerskrivning av DanProces Engineering A/S

Proforma: DanProces Engineering A/S redovisas ej som dotterbolag


Marknadsläge

Även tredje kvartalet 2012 präglades av osäkerhet kring utvecklingen av ekonomin i Europa, förutom i Norge där marknaden inte påverkats. Senareläggningar av investeringar inom Novoteks områden har fortsatt. Novoteks fokus på mindre kundprojekt inom industriell IT och Automation fungerade väl och effekterna av senareläggningarna begränsades.

Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet

I arbetet med renodling och förbättring av effektiviteten har beslut fattats att anställa en VD för Sverigebolaget som enkom skall syssla med utveckling av den svenska verksamheten. Rekryteringen avslutades under oktober månad och ny VD har anställts från och med 1 januari 2013.

Novotek har i september månad avyttrat sin andel i intressebolaget DanProces Engineering A/S. Köpeskillingen uppgick till 700 000 DKK och medför en realisationsförlust som helt täcks av tidigare gjord reservering. Efter försäljningen kvarstår visst engagemang från Novoteks sida i form av lån och borgensåtagende.

Utsikter

Osäkerheten finns kvar i marknaden vilket hämmar investeringsviljan. Avmattning för mindre kundprojekt är dock inte lika tydlig som för stora."


 
« Tillbaka