Novotek: Köprekommendation från Placera.nu
2012-12-13

"Aktien som är en
liten utdelningsmaskin
Publicerad: 2012-12-13 09:42

AKTIEANALYS: Vi har hittat en liten aktie som historiskt visat sig vara en generös utdelningsmaskin. Just nu har den konjunkturen emot sig, men vi sätter en försiktig köprekommendation, främst för den som traktar efter långsiktiga utdelningar.

Aktien det handlar om är it- och automationsföretaget Novotek med ett börsvärde på blygsamma 93 miljoner kronor och en årsomsättning på nära 200 miljoner kronor. Bolaget har inga räntebärande skulder men däremot en kassa på 34 miljoner kronor.

När aktiemarknaden bottnade hösten 2002 handlades Novoteks aktie som lägst i 8,50 kronor. I veckan, drygt tio år senare var aktien tillbaka på samma låga nivå. Men det innebär inte att det har varit en dålig affär för den som investerade i aktien. Lägger vi tillbaka aktieutdelningarna under de tio år som gått summeras värdeutvecklingen till 114 procent, oaktat skatteeffekter.

Under de tio åren har inte bolaget gått med förlust en enda gång. Lågvattenmärket var en liten vinst på 10 öre per aktie under det utomordentigt kärva konsultåret 2009. Med verksamhet inom industriella it-lösningar var det en bedrift ett år då industrin drog i nödbromsen.

Även 2012 har åter varit ett tufft år. Orderingången har sjunkit 16 procent jämfört med i fjol och under de nio första månaderna gjorde Novotek en förlust på 2,2 miljoner kronor efter skatt. Men då ska man komma ihåg att en reservering på 7 miljoner kronor under det andra kvartalet ingår i siffran. Reserveringen avser ett innehav i ett danskt bolag som var bokfört till 4 miljoner kronor. Skillnaden på 3 miljoner kronor är sannolikt kassaflödespåverkande nedläggningskostnader.

På grund av det danska debaclet blir det sannolikt en liten förlust i år för Novotek. Men korrigerat för den här icke återkommande händelsen gav den underliggande rörelsen ett överskott på 6,7 miljoner kronor under de tre inledande kvartalen i år, motsvarande en rörelsemarginal på 4,8 procent

Hittills under året har bolaget i alla delårsrapporterna konstaterat att osäkerheten i den europeiska ekonomiska utvecklingen är stor, vilket medfört senareläggning av större kundprojekt medan aktiviteten är bättre inom mindre projekt, där Novotek har sin tyngdpunkt.

Fjärde kvartalet brukar vara starkt i Novotek. Om vi ändå räknar med en fortsatt lite svag marknad och en relativ kostnadskostym i nivå med årets tre första kvartal (en stor del av kostnaderna är rörliga) kan vi kanske blicka ut emot ett underliggande rörelseresultat på cirka 10 miljoner kronor. Det motsvarar en rörelsemarginal på cirka 5 procent.

Givet dagens börsvärde värderas då Novotek till åtta gånger rörelsen. Det är inte överdrivet billigt för en konjunkturkänslig och liten konsult. Med våra beräkningar hamnar underliggande resultat per aktie omkring 60 öre per aktie, motsvarande ett p/e-tal på 14,5.

Men det finns skäl att titta på balansräkningen. Novotek har en kassa på 34 miljoner kronor och saknar räntebärande lån. Drar vi av kassan värderas rörelsen till ungefär sex gånger underliggande rörelseresultat. Då börjar kalkylen bli lite mer intressant.

Antar vi vidare att industrikonjunkturen åter vänder upp någon gång efter halvårsskiftet, så som aktiemarknadens stigande kurser i cykliska bolag antyder att den ska göra, kan vi kanske räkna med att 2013 blir i nivå med 2011 och att förbättringen fortsätter in i 2014. Om vi räknar med en genomsnittlig rörelsemarginal på 6,5 procent under perioden kan bolaget leverera vinster på 0,90-0,95 kronor per aktie.

Låt oss därefter återvända till kassan. Novotek har under de senaste tio åren haft en genomsnittlig utdelningsandel på 96 procent - det vill säga nästan alla vinster som har genererats har också delats ut till ägarna.

Under de senaste fem åren har 3,79 kronor per aktie genererats i ackumulerade vinster medan 4,70 kronor har delats ut. Utdelningsandelen har således varit 124 procent, långt över utdelningspolicyn om att ge minst hälften av vinsterna till aktieägarna. Det är av lätt insedda skäl inte uthålligt, men generositeten förklaras av nettokassan.

Hotet mot utdelningen är, förutom försämrad marknad, att bolaget behöver kapital till förvärv - en utveckling som dock inte behöver vara negativ för aktien.

Vi tror att bolaget kan dela ut åtminstone 50 öre per aktie i vår, kanske till och med så mycket som 75 öre. Det innebär en möjlig direktavkastning på 5,7-8,6 procent på dagens kursnivå. Med en konjunkturförstärkning kan en återgång till forna tiders utdelningar över 1 krona per aktie (2004-2007) ligga i korten om några år.

Men innan vi blir för exalterade ska det påminnas om att det ännu är långt dit och få tecken tyder på en snabb återgång. Industrikonjunkturen är alltjämt besvärlig. För att nå vinster över en krona per aktie och dela ut lika mycket krävs rörelsemarginaler uppåt 7 procent, en nivå där bolaget inte har befunnit sig sedan 2006.

Med vår placeringshorisont tre till sex månader tror vi inte att vi kommer att hinna se någon ordentlig förbättring, utan det handlar snarare om att aktiemarknaden ska få upp ögonen för att det finns utdelningar att hämta i aktien.

För den som är långsiktigt positiv till konjunkturutvecklingen och investerar i utdelningsaktier, exempelvis på skattegynnade ISK-konton eller i kapitalförsäkringar, finns det därför skäl att överväga köp i dagsläget. Aktien är tillbaka på rekordlåga nivåer trots att den långsiktiga utdelningskapaciteten är intakt."

 
« Tillbaka