Addnode: Stark rapport
2012-04-27

"Addnode: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

Tillväxt och ökat resultat.
Första kvartalet 2012

· Nettoomsättningen uppgick till 358,9
(336,7) MSEK, en tillväxt med 7 procent.
· EBITA1) ökade till 36,9
(29,3) MSEK, en EBITA-marginal på 10,3 (8,7) procent.
· Rörelseresultatet1) ökade till 32,4 (24,8) MSEK, en rörelsemarginal på
9,0 (7,4) procent.
· Resultatet efter skatt uppgick till 23,0 (21,7)
MSEK.
· Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,81
(0,76) SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
37,6 (65,2) MSEK.

1)Exklusive kostnad på 1,9 (0,0) MSEK för
omvärdering av villkorade köpeskillingar.

Väsentliga händelser under
första kvartalet 2012

· Styrelsen har föreslagit en utdelning med
2,25 (1,50) SEK per aktie.
· Avtal tecknat om helhetsansvar för
driften av Regeringskansliets webbplatser med ordervärde om 13
MSEK.

Koncernchefens kommentar

Addnode inleder 2012 med tillväxt
och ökat resultat. Resultatförbättringen förklaras av en bättre
beläggning för våra konsulter, effektivare leverans i projekten och en
större volym support- och underhållsavtal. Samtliga affärsområden har
bidragit till resultatförbättringen under första
kvartalet.

Affärsområde Design Management har haft en stark tillväxt
med 18 procent och ökat resultatet. En stark marknad i Norge inom
offshoreindustrin och flera bra affärer i Sverige, där vår kompetens och
vårt tjänsteerbjudande varit avgörande vid kundens val av leverantör,
har bidragit till den goda utvecklingen. I affärsområde Content
Management har bättre lönsamhet i pågående projekt och en stark
utveckling i applikationsförvaltningen inneburit att resultatet nästan
har fördubblats. Affärsområde Process Management levererar ännu ett
stabilt kvartal med resultat på en hög nivå och affärsområde PLM har
förbättrat resultatet.

Addnodes erbjudanden ligger rätt i tiden och
är i många fall verksamhetskritiska för våra kunder. Inom industrin
möjliggör våra lösningar att kunderna kan designa och utveckla nya
produkter och tjänster samt underhålla dem på ett effektivt sätt under
en produktlivscykel. Inom offentlig sektor möjliggör våra lösningar att
medborgarna får rätt information samt snabb och effektiv
samhällsservice, indirekt via systemstöd hos myndigheters och kommuners
handläggare eller direkt via e-tjänster på nätet.

Förvärvet av Cad
Teknikk i Norge ger oss tillgång till ytterligare kompetens inom design-
och konstruktionslösningar samt en kundbas inom den växande
offshoreindustrin. Förvärvet är ett bra exempel på hur vi kan expandera
genom att förvärva kompetens, produkter och en kundbas inom ett område
där vi har ett starkt erbjudande.

Staffan Hanstorp, VD och
koncernchef"

 
« Tillbaka