AddNode: Finansiella mål och aktieutdelning
2011-02-04

"Nya finansiella mål och utdelningspolicy samt förslag om utdelning med 1,50 SEK per aktie

Addnodes styrelse har fastställt nya finansiella mål och ny utdelningspolicy. De nya finansiella målen utgörs av mål för tillväxt och resultat. Utdelningspolicyn höjs till minst 50 procent av årets resultat efter skatt.


Nya finansiella mål och utdelningspolicy
* Addnode ska ha en årlig tillväxt på minst 20 procent med en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA-marginal) om minst 10 procent.
* Minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten.

Styrelsens förslag till utdelning
Mot bakgrund av koncernens finansiella ställning och resultatkraft har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2010 ska ske med 1,50 (1,50) SEK per aktie. Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till cirka 42 (35) MSEK.

Stockholm den 4 februari 2011

Addnode AB (publ)"


 
« Tillbaka