AddNode: Fullföljer förvärv!
2010-11-30

"ADDNODE FULLFÖLJER FÖRVÄRV EFTER GODKÄNNANDE VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Extra bolagsstämma
Addnode AB (publ) har idag den 30 november 2010 hållit extra bolagsstämma.

Beslut om godkännande av förvärv av Tekis AB, Decerno AB, Mittbygge AB och ca 40 procent av Kartena AB
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Decerno AB, Tekis AB och Mittbygge AB samt totalt 11 154 032 aktier i Kartena AB, vilka representerar ca 40 procent av aktierna och rösterna i Kartena AB. Förvärvet sker från DecernoGruppen AB. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 4 500 000 nyemitterade B-aktier i Addnode samt cirka 43,5 MSEK i kontantbetalning. Som tidigare angivits beräknas den totala anskaffningskostnaden för förvärvet uppgå till 145,6 MSEK.

Beslut om apportemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av 4 500 000 B-aktier, att användas som betalning till förvärvet, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 54 000 000 kronor. Rätt att teckna de nyemitterade aktierna skall enbart tillkomma DecernoGruppen AB. Som betalning (apportegendom) för aktierna tillskjuter DecernoGruppen AB samtliga aktier i Decerno AB, Tekis AB, Mittbygge AB. Efter genomförd apportemission äger DecernoGruppen AB 25,1% av rösterna och 26,1% av aktiekapitalet i Addnode.

Val av ny styrelseledamot och fastställande av arvode
Stämman beslutade i enlighet med förslag från de två största aktieägarna i bolaget att välja Dick Hasselström till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Dick Hasselström är bland annat styrelseledamot och VD i DecernoGruppen AB. Styrelsen har därmed följande sammansättning: Per Hallerby (ordförande), Jonas Fredriksson, Dick Hasselström, Gunnar Hesse, Sigrun Hjelmquist, Christina Lindstedt, Lars Save och Thord Wilkne.

Stämman beslutade även att arvode ska utgå med 60 000 kronor till Dick Hasselström för perioden till och med utgången av årsstämman 2011.

Beslut om ändring av årsstämmans beslut om valberedning
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen ska ha rätt att utse ytterligare en ledamot till valberedningen bland bolagets institutionella ägare. Valberedningen har meddelat att den med anledning av stämmans beslut valt att utse Swedbank Robur fonder till ledamot i valberedningen, som valt att företrädas av Marianne Nilsson.

Fullföljande av förvärv
Som tidigare har offentliggjorts träffade Addnode den 12 november 2010 avtal om att förvärva samtliga aktier i Decerno AB, Tekis AB, Mittbygge AB samt 11 154 032 aktier i Kartena AB från DecernoGruppen AB. Addnode har idag, efter bolagsstämmans beslut om godkännande och apportemission enligt ovan, fullföljt förvärvet. Villkor för förvärvet framgår i pressmeddelande från den 15 november 2010."

 
« Tillbaka