AddNode: Flera förvärv!
2010-11-15

"Addnode förvärvar Decerno AB, Tekis AB (med dotterbolaget Arkiva AB) och Mittbygge AB samt cirka 40 procent av aktierna i Kartena AB

Presskonferens kommer att hållas idag måndag den 15 november 2010 klockan 12:00 CET, se nedan.

Transaktionen i korthet
- Addnode har den 12 november 2010 träffat avtal om att förvärva samtliga aktier i Decerno AB, Tekis AB (med dotterbolaget Arkiva AB) och Mittbygge AB ("Målbolagen"), samt
11 154 032 aktier i Kartena AB, från DecernoGruppen AB ("Transaktionen").
- Transaktionen sker mot likvid av 4 500 000 nyutgivna Addnode B-aktier samt cirka 43,5 MSEK kontant. Antal utestående aktier ökar därmed med 4 500 000 Addnode B-aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 16 procent av antalet aktier efter genomförandet av Transaktionen. Den kontanta likviden finansieras med egna medel. Den slutliga kontanta köpeskillingen kan komma att justeras baserat på nettokassans storlek i de förvärvade bolagen per den 31 december 2010. Sammantaget innebär detta en total anskaffningskostnad på 145,6 MSEK för samtliga aktier i Målbolagen och cirka 40 procent av aktierna i Kartena AB, under förutsättning att de nyutgivna aktierna emitteras och överförs till en kurs om 22,70 kronor per Addnode B-aktie (vilket var den senaste betalkursen den 12 november 2010, handelsdagen före Transaktionen publicerades).
- Transaktionen beräknas ge positiv effekt på koncernens resultat per aktie.
- För niomånadersperioden 1 januari - 30 september 2010 var den totala nettoomsättningen proforma för Målbolagen och ägarandelen i Kartena 123,6 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 15,2 MSEK.
- Efter Transaktionen uppgår Addnodekoncernens nettoomsättning proforma för perioden 1 januari - 30 september 2010 till cirka 841,4 MSEK med ett EBITA-resultat proforma på cirka 46,4 MSEK. Antalet medarbetare proforma uppgick vid periodens utgång till cirka 800 personer.
- DecernoGruppen AB är före Transaktionen Addnodes näst största aktieägare med 12,1 procent av aktierna och 14,9 procent av rösterna. Transaktionen utgör därför en så kallad närståendetransaktion och kan genomföras under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma i Addnode. Separat kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras. Styrelsen har inhämtat ett värderingsutlåtande avseende Transaktionens skälighet från finansiell utgångspunkt. Nordea Bank AB har bedömt att Transaktionen är skälig för Addnode ur ett finansiellt perspektiv.

Bakgrund och motiv
Addnodes strategi är att bygga en Nordisk IT-koncern genom att ta ledande marknadspositioner inom utvalda segment.

Transaktionen ligger helt i linje med strategin och kompletterar Addnode-koncernen genom att stärka erbjudandet och bredda kundbasen. Addnode blir en av Sveriges största leverantörer av verksamhetskritiska stödsystem till offentlig sektor i Sverige. Målbolagen och Kartena bidrar med starka positioner inom flera områden. Vi stärker vår systemutvecklingskompetens och vår lösningsportfölj av både tjänster och produkter med en stor andel återkommande intäkter i form av support- och underhållsavtal. Efter Transaktionen kommer Addnode att ha 270 av Sveriges 290 kommuner som kunder samt ett stort antal kunder inom statlig sektor.

Målbolagen kommer att bli en del av affärsområde Process Management. För att tillvarata de synergier som finns kommer även dotterbolaget Cartesia, med en stor andel kommunkunder och GIS-kompetens, att flyttas till affärsområde Process Management. Staffan Hanstorp kommer även utöver sin roll som Addnodes VD och koncernchef att ansvara för affärsområde Process Management.

"De förvärvade bolagen liknar Addnode både vad gäller affärsinriktning och företagskultur. Vi tar ett stort kliv i koncernens utveckling och Transaktionen kommer att ha positiv påverkan på Addnodes vinst per aktie", säger Addnodes VD och koncernchef, Staffan Hanstorp."


 
« Tillbaka