Addnode: Godkänd rapport!
2010-07-20

"Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010

April - juni 2010 jämfört med april - juni 2009
- Nettoomsättningen uppgick till 245,0 (248,0) MSEK.
- EBITA uppgick till 10,9 (10,7) MSEK, en EBITA-marginal på 4,4 (4,3) procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 7,2 (6,4) MSEK, en rörelsemarginal på 2,9 (2,6) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick till 7,8 (4,5) MSEK.
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,33 (0,19) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 (17,5) MSEK.

Januari - juni 2010 jämfört med januari - juni 2009
- Nettoomsättningen uppgick till 496,0 (523,6) MSEK.
- EBITA uppgick till 21,1 (31,0) MSEK, en EBITA-marginal på 4,3 (5,9) procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 13,5 (22,4) MSEK, en rörelsemarginal på 2,7 (4,3) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick till 13,3 (16,4) MSEK.
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,56 (0,69) SEK.
- Eget kapital per aktie uppgick till 24,11 (25,40 per 2009-12-31) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28,3(45,5) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
- Order från globala telekom-leverantörer gällande leverans av programvara värd över 40 MSEK.
- Förvärv av MapFactory med en årsomsättning på cirka 7 MSEK stärker GIS-erbjudandet till skogssektorn och ger tillgång till fler kartdataleverantörer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Förvärv av CADi Oy, som är Finlands största återförsäljare av IT-lösningar baserade på Autodesks programvaruplattform. Årsomsättningstakten för innevarande år är cirka 100 MSEK.

Koncernchefens kommentar
Vi har i det andra kvartalet märkt av en förbättrad efterfrågan. Det är fortfarande en bra bit kvar till den starka efterfrågan vi såg 2007/2008, men vi ser ökade aktiviteter och en stabil försäljning inom allt fler marknadsområden.

Sett till koncernen som helhet var resultatet för andra kvartalet i nivå med föregående år. På affärsområdesnivå var resultattillväxten mycket god för Product Lifecycle Management, som ökade sitt EBITA-resultat med 6,5 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Design Managements utveckling är stabil och resultatet är i nivå med motsvarande period förgående år. Process Management uppvisar en klar resultatförbättring jämfört med första kvartalet 2010 och marginalerna i affärsområdet är på väg tillbaka till historiska nivåer. Marknadsläget för Content Management har förbättrats, det svaga resultatet i affärsområdet förklaras av en för låg beläggningsgrad för konsulterna i kombination med kostnader för färdigställande av enskilda projekt.

Addnodes övergripande strategi är att fokusera på utvalda marknadssegment och bli marknadsledande. En ledande position innebär att vi får möjlighet att arbeta med de mest krävande kunderna, kan attrahera kompetenta medarbetare och är en attraktiv partner för externa plattforms- och produktägare. I den utvecklingen är förvärv en viktig del.

Efter andra kvartalets utgång förvärvade vi det finska bolaget CADi Oy, som kommer att integreras i affärsområde Design Management. Det finns stora synergier med befintlig verksamhet i affärsområdet och förvärvet innebär att vi blir den största återförsäljaren av lösningar baserade på Autodesks programvaruplattform i Sverige, Norge och Finland.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef"


 
« Tillbaka