Novotek: Lovande rapport!
2010-02-18

"NOVOTEK: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2009

- Rörelseintäkterna uppgick till 243 (292) MSEK, varav 64 (93) MSEK under fjärde kvartalet
- Orderingången uppgick till 237 (299) MSEK, varav 63 (89) MSEK under fjärde kvartalet
- Rörelseresultatet justerat för kostnader av engångskaraktär uppgick till 6,2 miljoner kronor, varav 4,0 miljoner under fjärde kvartalet
- Rörelseresultatet uppgick till -0,1 (14) MSEK, varav 0,2 (5,1) MSEK under fjärde kvartalet
- Resultatet efter finansnetto uppgick till -0,3 (16) MSEK, varav 0,4 (6,5) MSEK under fjärde kvartalet
- Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 (11,5) MSEK, varav 4,0 (4,4) MSEK under fjärde kvartalet
- Resultat per aktie uppgick till 0,1 (1,0) kronor, varav 0,4 (0,4) kronor under fjärde kvartalet
- Styrelsen föreslår en utdelning för 2009 på 0,5 (1,0) kronor per aktie

Marknadsläge
Marknadsläget förbättrades jämfört med tredje kvartalet och i december var såväl orderingången som omsättningen stark.

Strategiska och viktiga händelser under året
Under året har Novotek renodlat sin verksamhet. Både Machine Vision verksamheten och den del av den finska verksamheten som ägnade sig åt testsystem har avyttrats. Detta har resulterat i ett Novotek som är fokuserat på sin kärnverksamhet inom automation och industriell-IT.

I satsningen på kärnverksamheten har även det långtgående samarbetet med General Electric Intelligent Platforms fördjupats. Flera gemensamma utvecklingsprojekt och marknadsaktiviteter genomföres nu tillsammans för att möta önskemålen från de allt mer globaliserade bolagen, som utgör en stor del av Novoteks kunder. Ett exempel är avtalet med GE kring Novoteks produktionsplaneringsmjukvara Proficy Scheduler, tidigare Robex, som under 2010 fortsatt kommer att lanseras för GEs kunder runt om i världen. Ett annat är AGA Linde som tidigare i år tecknade avtal med Novotek och GE kring leverans av ett globalt IT system för produktionsuppföljning.

Novotek har under året vidareutvecklat sitt koncept runt optimering av produktionen för att minska spilltider och kvalitetsförluster. Ett exempel inom detta område är OEE/TAK där bland annat Copenhagen Airport - Kastrup numera följer upp hela sin bagagehantering med hjälp av Novoteks lösningar.

Novotek har I samarbete med Sandvik Material Technology utvecklat en lösning för dataförädling baserad på standardprodukter för kvalitets- och utvecklingsavdelningar. Under året har Novotek lanserat denna lösning/produkt till kunder inom järn & stål industrin som handhar rullande produkter såsom band, rör och tråd. Lösningen har rönt stort intresse. Marknaden är dock inte begränsad till ovanstående och lansering på andra marknader kommer att göras successivt.

Utsikter Marknadsläget för 2010 är mycket svårbedömt men det finns positiva tecken på marknaden. Fokus under inledningen av 2010 blir att fortsätta arbetet med att marknadsföra Novoteks unika lösningar, fördjupade kundrelationer och stärka den interna organisationen för att kunna möta efterfrågan. Parallellt med detta utvärderas förvärvsmöjligheter löpande.

Poster av engångskaraktär Under 2007 genomfördes ett större projekt som sedermera reglerades via en skiljedom. Novoteks externa jurister har hela tiden bedömt att skiljedomen skulle utfalla till Novoteks fördel. Tyvärr blev det inte så och sammantaget har effekterna av skiljedomen inneburit en kostnadsbelastning för Novotek med totalt 6,2 miljoner kronor under 2009, varav 4,0 miljoner kronor under fjärde kvartalet."
 
« Tillbaka