AddNode: Bokslutskommuniké, mycket starkt fjärde kvartal!
2010-02-05

"Bokslutskommuniké
1 januari - 31 december 2009

Oktober - december 2009 jämfört med 2008
- Nettoomsättningen uppgick till 266,3 (285,4) MSEK.
- EBITA uppgick till 25,5 (32,0) MSEK, motsvarande, en EBITA-marginal på 9,6 (11,2) procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 21,3 (28,0) MSEK, en rörelsemarginal på 8,0 (9,8) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick till 22,8 (27,1) MSEK.
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,96 (1,22) SEK.
- Eget kapital per aktie uppgick till 25,40 (24,98) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22,1 (44,4) MSEK.

Januari - december 2009 jämfört med 2008
- Nettoomsättningen uppgick till 989,4 (1 025,1) MSEK.
- EBITA uppgick till 65,7 (113,4) MSEK, en EBITA-marginal på 6,6 (11,1) procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 48,7 (98,2) MSEK, en rörelsemarginal på 4,9 (9,6) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick till 42,8 (92,0) MSEK.
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,81 (4,18) SEK.
- Eget kapital per aktie uppgick till 25,40 (24,98) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 65,5 (115,9) MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
- Förvärv av verksamheten i Evitbe.
- Order från Statens kriminaltekniska laboratorium avseende nyutveckling och förvaltning värd cirka 14 MSEK.
- Order från OKG AB avseende PLM-lösning värd mer än 14 MSEK.
- Order avseende nyutveckling och förvaltning av ett av försvarets logistiksystem värd cirka 12 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Styrelsen föreslår en utdelning med 1,50 (1,50) SEK per aktie.

Koncernchefens kommentar
2009 blev ett utmanande år ur många perspektiv. Vi har fokuserat på ökad tjänsteförsäljning och anpassat kostnadsnivån till marknadsläget. Efter två tuffa kvartal avslutar vi 2009 med en EBITA-marginal på 9,6 procent under det fjärde kvartalet.

Affärsområdena Design Management och Process Management har levererat resultat som är bättre eller i nivå med motsvarande period föregående år, medan affärsområde Product Lifecycle Management och konsultdelen inom Content Management inte har nått önskad lönsamhet. Personal- och kostnadsreduceringar har genomförts under 2009 vilket kommer att få en positiv påverkan på resultatet 2010.

Marknaden är fortsatt tuff, men vi får kontinuerligt erkännande för våra lösningar och för vårt kunnande. Vi går in i 2010 med en ökad aktivitet från kunderna jämfört med 2009.
Vår affärsmodell med en stor andel support- och underhållsavtal ger långa kundrelationer och naturliga kontaktytor inför nya projekt. Detta är viktigt i sämre tider och positivt när tillväxten i ekonomin och därmed våra affärer tar fart igen under 2010.

Vår finansiella ställning med en obelånad balansräkning, likvida medel på 100 MSEK och en outnyttjad kreditlimit på 100 MSEK ger oss goda möjligheter att utveckla koncernen vidare. Addnode kommer att vara fortsatt aktivt i konsolideringen av den nordiska IT-marknaden.

Under 2010 kommer vårt fokus att vara lönsamhetsförbättrande åtgärder, utveckling av nya och befintliga erbjudanden samt förvärv av verksamheter som stärker koncernen.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef"
 
« Tillbaka