AddNode: Rapport
2010-04-22

"Addnode AB Delårsrapport
1 januari - 31 mars 2010

Januari - mars 2010 jämfört med januari - mars 2009
- Nettoomsättningen uppgick till 251,0 (275,6) MSEK.
- EBITA uppgick till 10,2 (20,3) MSEK, motsvarande, en EBITA- marginal på 4,1 (7,4) procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 6,3 (16,0) MSEK, en rörelsemarginal på 2,5 (5,8) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick till 5,5 (11,9) MSEK.
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,23 (0,50) SEK.
- Eget kapital per aktie uppgick till 25,43 (25,40 per 2009-12-31) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 29,5 (28,0) MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Order från globala telekom-leverantörer gällande leverans av programvara värd över 40 MSEK, varav 30 MSEK utgör förlängning av befintliga avtal.

- Förvärv av MapFactory med en årsomsättning på cirka 7 MSEK. Den förvärvade verksamheten utvecklar, och förädlar lösningar baserade på GPS-data och digitalt kartmaterial. Förvärvet stärker vårt erbjudande och vi blir en ledande leverantör av digital kartdata.

Koncernchefens kommentar
Addnode gör många intressanta nya affärer i en tuff marknad. Jämfört med motsvarande period föregående år har licens-intäkterna ökat under första kvartalet, vilket normalt är ett tecken på en förbättrad efterfrågan, men volymerna i konsultrörelsen är ännu inte på en tillfredställande nivå. Det återstår ännu arbete innan vi når acceptabla marginaler, men för var dag blir vi mer effektiva.

Av våra fyra affärsområden har Design Management inlett 2010 lika starkt som det avslutade 2009 och har erhållit nya kunder och tagit marknadsandelar.

I affärsområde Process Management har resultatet belastats av planerade uppstartskostnader för etablering i Norge och kostnader relaterade till fastprisprojekt. Den underliggande lönsamheten i affärsområdet är oförändrad.

Inom affärsområdena Content Management och Product Lifecycle Management är fokus att återställa tillfredställande lönsamhet i konsultorganisationen.

Addnodes finansiella ställning är god och styrelsen har föreslagit en utdelning med 1,50 SEK per aktie, totalt cirka 35 MSEK. Efter föreslagen utdelning har vi en obelånad balans-räkning, likvida medel på 100 MSEK och en outnyttjad kredit-limit på 100 MSEK. Detta ger oss goda möjligheter att utveckla koncernen vidare.

Vi har gjort ett mindre kompletteringsförvärv 2010 och Addnode kommer att vara fortsatt aktivt i konsolideringen av den nordiska IT-marknaden. Vi vet vad vi vill köpa och vi för löpande diskussioner med flera intressanta bolag.

Operativt har vi ett tydligt fokus på att förbättra den egna effektiviteten och arbetet utåt mot marknaden. Vi kommer att arbeta ännu hårdare för det som är och alltid kommer att vara fundamentet i Addnodes framgång - att bygga IT-lösningar som skapar en tydlig affärsnytta hos våra kunder.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef"

 
« Tillbaka