AddNode: Rapport
2009-10-23

"Addnode AB, Delårsrapport,
1 januari - 30 september 2009

Juli - september 2009 jämfört med 2008
- Nettoomsättningen uppgick till 199,5 (221,0) MSEK.
- EBITA uppgick till 9,2 (21,2) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal på 4,6 (9,6) procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 5,0 (17,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 2,5 (7,8) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick till 3,6 (17,1) MSEK.
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,15 (0,78) SEK.
- Eget kapital per aktie uppgick till 24,36 (24,98 per 2008-12-31) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,1 (30,8) MSEK.

Januari - september 2009 jämfört med 2008
- Nettoomsättningen uppgick till 723,1 (739,7) MSEK.
- EBITA uppgick till 40,2 (81,4) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal på 5,6 (11,0) procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 27,4 (70,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 3,8 (9,5) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick till 20,0 (64,9) MSEK.
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,85 (2,96) SEK.
- Eget kapital per aktie uppgick till 24,36 (24,98 per 2008-12-31) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 (71,5) MSEK.


Väsentliga händelser under tredje kvartalet
- Globalt återförsäljaravtal med Dassault Systèmes
- Lansering av CQ-Tools

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Order från Statens kriminaltekniska laboratorium värd cirka 14 MSEK.


VD har ordet
Addnode presterar i tredje kvartalet ett stabilt resultat i ett tufft konjunkturläge. Nettoomsättningen uppgick till 199,5 (221,0) MSEK. EBITA uppgick till 9,2 (21,2) MSEK, en EBITA-marginal på 4,6 (9,6) procent. Vi har en god finansiell ställning med en obelånad balansräkning.

Allt fler tecken tyder på att nedgången i volym har planat ut, men visibiliteten i orderboken är kort.

Affärsområde Process Management fortsätter att leverera bra resultat. Nettoomsättningen är på samma nivå som förra året med förbättrad rörelsemarginal. Vi har vunnit nya kunder som Pensionsmyndigheten och den norska satsningen utvecklas positivt. Efter periodens utgång har vi fått en order från Statens kriminaltekniska laboratorium avseende nyutveckling och förvaltning av ärendehanteringssystem. Ordern är värd cirka 14 MSEK.

Inom affärsområde Product Lifecycle Management, som har nordisk industri som huvudmarknad, är konjunkturpåverkan tydlig även om aktivitetsnivån från befintliga kunder och projekt är relativt god.

Affärsområde Design Management har lyckats väl i en tuff marknad och rörelsemarginalen är i nivå med föregående år. En god efterfrågan från den projekterande delen av bygg- och anläggningsindustrin har vägt upp en svagare efterfrågan från industrin.

Affärsområde Content Management har efter vårt senaste förvärv etablerat en position som en av Sveriges ledande leverantörer inom webbaserade lösningar för informationshantering. 2009 har varit ett utmanande år för affärsområdet, men aktivitetsnivån har stabiliserats.

2009 kännetecknas av både offensiva satsningar och återhållsamhet. Vi har genomfört personal- och kostnadsreduceringar för att anpassa oss till lägre efterfrågan och en ökad prispress. Dessa reduceringar har börjat ge resultat, men får inte fullt genomslag förrän första kvartalet 2010. Vi har samtidigt genomfört ett antal satsningar på nya erbjudanden, nya produkter och nya marknader.

Jag upprepar bedömningen att det framöver finns goda möjligheter till förvärv. Vi för löpande dialoger med potentiella förvärvskandidater.

Addnode har starka positioner inom våra marknadssegment. Vi utvecklar nya erbjudanden och tar nya affärer inom samtliga affärsområden.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef"
 
« Tillbaka