AddNode: Ny order!
2009-11-16

"Allmänna Reklamationsnämnden väljer ärendehanteringssystem från Addnode

Addnodes dotterbolag Ida Infront har tecknat ett avtal med Allmänna Reklamationsnämnden om leverans av ett automatiserat ärendehanteringssystem. Avtalet beräknas vara värt 3,5 MSEK och omfattar licens, tjänster och underhållsavtal. Leverans kommer att ske under 2009 och 2010.


Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till uppgift att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Varje år behandlar ARN drygt 10 000 tvister mellan näringsidkare och konsumenter. Processen för tvistelösning är snarlik den i allmän domstol, med den skillnaden att förfarandet är skriftligt. Det medför en omfattande dokumenthantering i samband med handläggningen av tvisterna, vilket nu kommer att kunna effektiviseras med det nya automatiserade ärendehanteringssystemet. I ARNs uppdrag som myndighet ingår även att informera konsumenter och näringsidkare om sin praxis. Informationen om praxis sker huvudsakligen genom att referat av avgöranden redovisas på ARNs webbplats.

- Vi behöver öka tillgängligheten både internt och externt menar Torsten Palm, informationsansvarig på ARN. Det nya systemet kommer bland annat underlätta för parterna i de olika tvisterna, som nu kommer att kunna få webbaserad information snabbt och enkelt under pågående tvister. Vi får också ett system som underlättar för våra intresseledamöter, externa bedömare som deltar vid det slutliga avgörandet av tvister.

- Ida Infront har stor erfarenhet av den typen av IT-stöd som ARN efterfrågat, konstaterar Stefan Jonegård, VD Ida Infront. Den lösning som vi ska leverera innehåller flera delmoment, som vi hanterar genom vår egenutvecklade produktfamilj iipax. Det här är ett intressant projekt där vi ger ARN verktyg för en effektivare ärendehantering.

Produktfamiljen iipax innehåller funktioner för säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster, dokument- och ärendehantering och elektronisk långtidsarkivering. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront."

 
« Tillbaka