AddNode: Mycket stark rapport!
2009-02-19

"Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2008

2008 - Det bästa året i Addnodes historia. Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 1 025 MSEK och EBITA ökade med 31 procent till 113 MSEK, en EBITA-marginal på 11,1 procent.

Januari - december 2008 jämfört med 2007
*Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 1 025,1 (795,0) MSEK.
*EBITA uppgick till 113,4 (86,5) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal på 11,1 (10,9) procent.
*Rörelseresultatet uppgick till 98,2 (73,6) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 9,6 (9,3) procent.
*Resultatet efter skatt uppgick till 92,0 (45,5) MSEK.
*Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 4,18 (2,03) SEK.
*Eget kapital per aktie uppgick till 24,98 (22,50) SEK.
*Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 115,9 (106,5) MSEK.

Oktober- december 2008 jämfört med 2007
*Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 285,4 (243,0) MSEK.
*EBITA uppgick till 32,0 (31,0) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal på 11,2 (12,8) procent.
*Rörelseresultatet uppgick till 28,0 (27,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 9,8 (11,2) procent.
*Resultatet efter skatt uppgick till 27,1 (25,0) MSEK.
*Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,22 (1,11) SEK.
*Eget kapital per aktie uppgick till 24,98 (22,50) SEK.
*Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 44,4 (46,0) MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
*Addnode förvärvar Strand Interconnect med 104 medarbetare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
*Styrelsen föreslår en ökning av ordinarie utdelning med 0,50 SEK till 1,50 SEK per aktie. Föregående år var utdelningen 1,35 SEK per aktie, varav 1,00 SEK var ordinarie utdelning och 0,35 SEK var hänförlig till en extra utdelning. Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till cirka 35 MSEK.VD har ordet
2008 var ett mycket bra år för Addnode med rekordförsäljning och rekordvinst. Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 1 025 MSEK och EBITA ökade med 31 procent till 113 MSEK, en EBITA-marginal på 11,1 procent.

Vi har utvecklat och breddat vår kundbas inom både den privata och offentliga sektorn. Några av våra större kunder är Akademiska Hus, Ericsson, Försäkringskassan, Mölnlycke Healthcare, Nokia, Rikspolisstyrelsen, Scania, Skanska, Skatteverket, SKF, Sweco, SVT, Tele2, TV4, och Vägverket.

Under fjärde kvartalet förvärvades Strand Interconnect. Vi stärker med detta positionen som en av Sveriges ledande plattformsoberoende leverantörer av Content Management lösningar och får en breddad kundbas och ökad närvaro i västra Sverige.

Under 2008 har marknaden för Addnodes samtliga erbjudanden varit mycket god och vi har stärkt våra positioner i flera avseenden. Tillväxten har till övervägande del varit organisk, även om årets fyra förvärv har bidragit strategiskt och finansiellt. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 17 procent.

Det försämrade konjunkturläget hade 2008 endast marginell påverkan på IT-branschen. Men konjunkturavmattningen kommer att påverka Addnode och branschen som helhet.

Historiskt har affärsområdena Design Management och Content Management varit de områden som påverkats mest vid konjunkturnedgångar. Vi ser en viss avmattning inom dessa områden och anpassar våra erbjudanden och vår kostym. Inom Content Management samlar vi befintliga enheter med det förvärvade Strand Interconnect till en organisation.

Inom övriga affärsområden ser vi ingen större förändring i efterfrågan, men vi följer utvecklingen kontinuerligt. 2009 blir ett tuffare år som kräver hög handlingsberedskap och kostnadskontroll. Det kommer också att finnas goda möjligheter till affärsutveckling, såväl organisk som förvärvsdriven.

Addnode har en stark balansräkning med en nettokassa på 101 MSEK samt en outnyttjad kreditlimit på 100 MSEK. Detta ger trygghet och frihet samt möjligheter att flytta fram positionerna och investera i framtida tillväxt i rätt takt, när tillfälle ges.

Kombinationen av aktiv kostnadskontroll och balanserad affärsutveckling kommer att vara mitt fokus under 2009.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef"

 
« Tillbaka