Novotek: Klart godkänd rapport!
2009-02-18

"NOVOTEK: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

* Rörelseintäkterna ökade med 11% och uppgick till 292 (264) MSEK varav 93,4 (83,4) MSEK under fjärde kvartalet
* Orderingången ökade med 12% och uppgick till 299 (267) MSEK, varav 89,4 (71,3) MSEK under fjärde kvartalet
* Rörelseresultatet uppgick till 14,0 (15,9) MSEK, varav 5,1 (9,5) MSEK under fjärde kvartalet
* Resultatet efter skatt uppgick till 11,5 (13,3) MSEK, varav 4,4 (8,0) MSEK under fjärde kvartalet
* Vinsten per aktie uppgick till 0,99 (1,20) kronor
* Styrelsen föreslår en utdelning för 2008 på 1,00 (1,20) kronor per aktie


Marknadsläget
Under det fjärde kvartalet har den avvaktande hållningen hos kunderna i Sverige förstärkts och både projekt- och produktorder har skjutits på ytterligare och i flera fall flyttats avsevärt i tiden. Utestående offerter kommer i flera fall inte att avslutas under vintern utan det ser i dagsläget ut som om dessa kommer att avgöras först under senvåren.

I bolagen utanför Sverige har orderingången varit god. Ett av skälen till skillnaden är att verksamheten i Sverige till större del än i utlandsbolagen består av större order, som drabbats hårdare av finanskrisen. Normalt sett är Novoteks verksamhet relativt konjunkturneutral. Dock har nedgången i konjunkturen varit mycket svårbedömd och detta har inneburit att osäkerheten beträffande nya investeringar hos våra kunder är stor.

Viktiga händelser under året
Novotek har under året inlett ett antal viktiga nya kundrelationer. Fokus inom Production Management har inneburit flera succéer under året där speciellt Sandvik och Coca Cola skall nämnas som bra exempel på det sätt som Novotek hjälper sina kunder att utvecklas. För Sandviks affärsområde Sandvik Materials Technology genomföres under året en installation av ett forskningsdatasystem för avancerad Industriell-BI (Business Intelligence), sammanslagning och analys av produktionsdata. Hos Coca-Cola Drycker Sverige AB infördes ett modernt produktionsuppföljningssystem vid deras anläggning i Stockholm för kvalitets- och effektivitetsuppföljning.

Novotek har sedan starten satsat på långa kundrelationer och 2008 är inget undantag. Inom den befintliga kundbasen har många nya system levererats och då i de flesta fall inom operatörsövervakning där Novotek tillsammans med GE FANUC varit marknadsledande sedan 1980 talet. Årets stora händelse var lanseringen av iFIX, nästa generations så kallade SCADA system, som väckte stor nyfikenhet och intresse för sitt flexibla användargränssnitt och stora funktionalitet."
 
« Tillbaka