AddNode: Kanonrapport!
2008-10-24

"Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2008

Juli - september 2008 jämfört med 2007
- Nettoomsättningen ökade med 31 procent till 221,0 (168,2) MSEK.
- EBITA ökade med 30 procent till 21,2 (16,3) MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 9,6 (9,7) procent.
- Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 17,2 (12,9) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,8 (7,7) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick till 17,1 (2,1) MSEK. Motsvarande period föregående år belastades resultatet med -9,4 MSEK för avvecklade verksamheter.
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,78 (0,10) SEK. Motsvarande period föregående år belastades resultatet med -0,42 SEK för avvecklade verksamheter.
- Eget kapital per aktie uppgick till 24,01 (22,50 per 2007-12-31) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 30,8 (18,4) MSEK.


Januari - september 2008 jämfört med 2007
- Nettoomsättningen ökade med 34 procent till 739,7 (552,0) MSEK.
- EBITA ökade med 47 procent till 81,4 (55,5) MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 11,0 (10,1) procent.
- Rörelseresultatet ökade med 52 procent till 70,2 (46,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,5 (8,4) procent. - Resultatet efter skatt uppgick till 64,9 (20,5) MSEK. Motsvarande period föregående år belastades resultatet med -23,5 MSEK för avvecklade verksamheter.
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 2,96 (0,92) SEK. Motsvarande period föregående år belastades resultatet med -1,05 SEK för avvecklade verksamheter.
- Eget kapital per aktie uppgick till 24,01 (22,50 per 2007-12-31) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 71,5 (60,5) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
- Fortsatt stark orderingång och bra beläggning.
- Kompletteringsförvärv i Norge och Finland stärker erbjudandet, tillför nya kunder och trettio kompetenta medarbetare.
- Försäljning av aktieinnehavet i SIX AB och överlåtelse av lånefordran ökar likvida medel med 38 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Addnode har lagt ett publikt bud på samtliga aktier i Strand Interconnect AB.

VD har ordet
I dessa tider av finansiell oro har vi lagt bakom oss ännu ett kvartal med kraftig tillväxt och god lönsamhet.

Under 2008 har vi ökat nettoomsättningen med 34 procent och EBITA med 47 procent. För jämförbara enheter är tillväxten 21 procent. Vi har en god tillväxt inom samtliga affärsområden med en god lönsamhet.

Addnode levererar IT-lösningar inom ett antal utvalda områden. Affärsmodellen, där vi tar betalt för våra tjänster, licenser för de programvaror som lösningarna baseras på samt att vi tecknar support- och underhållsavtal,
innebär en jämnare intjäning över året jämfört med renodlade IT-konsultföretag.

Vi har avyttrat samtliga aktier i SIX AB och överlåtit en låne-fordran på SIX till dess huvudägare Telekurs AG. Sammantaget har detta ökat likvida medel med 38 MSEK, vilket ger oss ytterligare stabilitet och möjligheter till offensiva satsningar. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick Addnodes nettokassa till 93 MSEK.

Under tredje kvartalet har vi förvärvat verksamheter i Norge och Finland. Förvärvet av Ravalik Oy kompletterar befintlig verksamhet inom affärsområde Product Lifecycle Management och innebär att Addnode blir den ledande PLM-leverantören i Finland. Förvärvet av IT Energy AS ger lokal närvaro i en expanderande oljeregion och ett tillskott av expertkonsulter inom affärsområde Design Management.
Addnode har efter periodens utgång lagt ett publikt bud på Strand Interconnect AB, som är listat på First North. Om förvärvet går igenom blir vi en av Sveriges ledande aktörer inom Content Management. Strands verksamhet kompletterar vårt befintliga erbjudande inom Content Management och utökar kundbasen med nya intressanta kundgrupper. Vi skapar styrka och storlek, vilket är en framgångsfaktor oavsett marknad och konjunktur.

Efterfrågan på de IT-lösningar som Addnode erbjuder är fortsatt god och prisbilden är stabil. Jag tror att Addnode kommer att avsluta 2008 starkt. Den allmänna konjunkturutvecklingen kommer dock att påverka oss. Vi följer utvecklingen med hög handlingsberedskap.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef"

 
« Tillbaka