Novotek: Godkänd rapport
2008-10-23

"Delårsrapport 1 Januari – 30 September 2008

• Orderingången uppgick till 191 (196) MSEK, varav 59 (54) MSEK under tredje kvartalet
• Omsättningen uppgick till 199,1 (180) MSEK, varav 64 (51) MSEK under tredje kvartalet
• Rörelseresultatet uppgick till 9,0 (6,4) MSEK, varav 2,1 (2,4) MSEK under tredje kvartalet
• Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 (5,3) MSEK, varav 1,7 (1,8) MSEK under tredje kvartalet
• Vinst per aktie uppgick till 0,58 (0,47) kronor, varav 0,14 (0,17) kronor under tredje kvartalet

Marknadsläget
Under det tredje kvartalet har den avvaktande hållningen hos våra kunder förstärkts och både projekt- och produktorder har skjutits på ytterligare. Bedömningen kring utestående offerter är nu sådan att det finns risk för att avslut inte ligger under hösten utan under vintern. Normalt sett är Novoteks verksamhet relativt konjunkturneutral. Dock är nedgången i konjunkturen mycket svårbedömd och detta har inneburit att osäkerheten kring nyinvesteringar hos våra kunder är stor."
 
« Tillbaka