AddNode: Oerhört stark rapport!
2008-07-22

"Addnode AB, Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2008

Kraftig tillväxt och förbättrade marginaler - EBITA-marginalen under
andra kvartalet uppgick till 12,0% - Förvärv av Ravalik Oy befäster
positionen som Nordens ledande PLM-leverantör


April - juni 2008 jämfört med 2007
*Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 267,3 (193,1) MSEK.
*EBITA ökade med 58 procent till 32,1 (20,3) MSEK, vilket motsvarar en
EBITA-marginal på 12,0 (10,5) procent.
*Rörelseresultatet ökade med 67 procent till 28,5 (17,1) MSEK, vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 10,7 (8,9) procent.
*Resultatet efter skatt uppgick till 26,4 (5,8) MSEK. Motsvarande period
föregående år belastades resultatet med -11,6 MSEK för avvecklade
verksamheter.
*Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,22 (0,26) SEK.
Motsvarande period föregående år belastades resultatet med -0,52 SEK för
avvecklade verksamheter.
*Eget kapital per aktie uppgick till 23,09 (22,50 per 2007-12-31) SEK.
*Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,6 (2,7) MSEK.

Januari - juni 2008 jämfört med 2007
*Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 518,7 (383,8) MSEK.
*EBITA ökade med 54 procent till 60,2 (39,2) MSEK, vilket motsvarar en
EBITA-marginal på 11,6 (10,2) procent.
*Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 53,0 (33,4) MSEK, vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 10,2 (8,7) procent.
*Resultatet efter skatt uppgick till 47,8 (18,4) MSEK. Motsvarande
period föregående år belastades resultatet med -14,1 MSEK för avvecklade
verksamheter.
*Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 2,18 (0,82) SEK.
Motsvarande period föregående år belastades resultatet med -0,63 SEK för
avvecklade verksamheter.
*Eget kapital per aktie uppgick till 23,09 (22,50 per 2007-12-31) SEK.
*Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 40,7 (42,1) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
*Avtal tecknat om leverans av programvara med tillhörande support- och
underhållsavtal till telekombolag värt över 35 MSEK.
*Förnyat avtal med Rikspolisstyrelsen värt cirka 16 MSEK.
*Avtal om leverans av DNA-system till Rättsmediska institutet i Norge
värt cirka 13 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
*Förvärv av Ravalik Oy i Finland med 21 medarbetare befäster positionen
som Nordens ledande PLM-leverantör.

VD har ordet
Första halvåret 2008 kännetecknas av kraftig tillväxt samtidigt som vi
utvecklat vårt erbjudande, stärkt befintliga positioner och klivit in på
nya marknader. Som koncernchef är jag stolt över det vi åstadkommit, men
är övertygad om att vi har en fortsatt stor utvecklingspotential i
verksamheten.

Under första halvåret 2008 har vi ökat nettoomsättningen med 35 procent
och EBITA med 54 procent. För jämförbara enheter är tillväxten 23
procent. Det känns glädjande att vi inom samtliga affärsområden kan
leverera en god tillväxt med förbättrade marginaler.

Under perioden har sälj- och marknadsaktiviteterna varit på en hög nivå.
Avtal har tecknats med gamla och nya kunder, bland annat med
Rikspolisstyrelsen, Rättsmediska institutet i Oslo, Skanska i Finland,
National Oilwell samt ett flertal leverantörer inom telekomindustrin.

Addnode har en uttalad strategi att utöka närvaron i de nordiska
länderna utanför Sverige. Ordern från Rättsmediska Institutet i Oslo på
system för automatisk hantering av DNA-analyser är ett naturligt steg i
vår strategi, där vi expanderar befintligt erbjudande och kompetens till
nya geografiska marknader.

Den 4 juli förvärvades det finska bolaget Ravalik Oy med 21 medarbetare.
Förvärvet kompletterar befintlig verksamhet och innebär att Addnode blir
den ledande PLM-leverantören i Finland. Samtidigt stärks vår position
som ledande i Norden. Efter förvärvet har Addnode 200 medarbetare inom
PLM-området.

Efterfrågan för de IT-lösningar som Addnode erbjuder är fortsatt god och
prisbilden är stabil. Kundernas efterfrågan kan komma att påverkas av
världsekonomin och vi följer löpande utvecklingen. Jag tror att
resterande del av 2008 blir fortsatt stark för Addnode. Tillväxten och
resultatet under första halvåret har visat att vi är på god väg.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef"
 
« Tillbaka