AddNode: Förvärv
2008-07-04

"Addnode förvärvar Ravalik Oy i Finland – stärker positionen som Nordens ledande leverantör av PLM-system

Addnode förvärvar den finska PLM-leverantören Ravalik Oy. Bolaget omsätter cirka 35 MSEK och är en av de ledande aktörerna i Finland inom sitt område. Bland kunderna finns flera ledande bolag inom tillverkande industri och telekom. Förvärvet kompletterar befintlig verksamhet och innebär att Addnode blir den ledande PLM-leverantören i Finland, samtidigt stärks ställningen som Nordens ledande leverantör av PLM-system.

Addnodes dotterbolag Technia är Nordens största och en av Europas ledande leverantörer av PLM-system. PLM är ett gemensamt koncept för system som hanterar information och processer kring en produkts hela livscykel från planering, design, utveckling, produktion och försäljning till eftermarknadssupport. IT-lösningarna bygger till största delen på programvaror från Dassault Systemes och på egenutvecklade komponenter.

- Förvärvet ligger helt i linje med vår nordiska tillväxtstrategi. Ravalik är ett välskött bolag med gott renommé och förvärvet innebär att vi flyttar fram vår position i Finland ytterligare. Ravalik är en perfekt match till vår befintliga verksamhet och kompletterar Technia på flera sätt. Vi ser en ökad efterfrågan på PLM-system och med Ravaliks kompetens breddar vi erbjudandet och ökar leveranskapciteten, säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef för Addnode.

Ravalik har sedan bolaget grundades 1989 utfört mer än 500 lyckade projektleveranser. Bolaget har 21 medarbetare och omsatte cirka 35 MSEK verksamhetsåret 2007. I likhet med Technia bygger Ravaliks PLM-lösningar på programvaror från Dassault Systemes och på egenutvecklade komponenter. Ravalik har även utvecklat en egen produktplattform för produktdatahantering, som levererats till ett flertal internationella kunder.

Efter förvärvet av Ravalik har Technia 200 medarbetare i Sverige, Finland och Norge.

- Vi ser fram emot att utveckla våra affärer tillsammans med Technia, ett företag med mycket starkt varumärke och ett gott rykte inom branschen. Technias starka position i Norden ger oss många möjligheter till nya affärer och en breddning av vårt erbjudande. Vi kommer tillsammans att bli den starkaste aktören i Finland och ser fram emot en spännande framtid inom Addnode med många nya möjligheter, säger Mikko Viertola, VD för Ravalik Oy.

- Försäljningen av Ravalik är riktig för alla parter - våra anställda, våra kunder och våra leverantörer. Ravalik kommer med hjälp av sin personal och kundbas att stärka Technias marknadsposition. På samma sätt kommer Technia och Addnode med sin storlek att kunna säkra en generell tillväxt och ett bredare utbud till Ravaliks existerande kunder, säger Pertti Pöntinen, grundare och huvudägare av Ravalik Oy.

Köpeskillingen för samtliga aktier i Ravalik Oy utgörs av en betalning på tillträdesdagen som uppgår till cirka 2,0 MEURO, vilken är fördelad på en kontantdel om 1,1 MEURO och 292.605 B-aktier i Addnode. Förvärvet innebär att Addnode överlåter tidigare återköpta egna aktier som dellikvid, se vidare i bilaga. Betalning sker således med befintliga aktier och medför ingen utspädning. Givet att fastställda mål nås för rörelseresultatet under 2008 har säljarna rätt till en tilläggsköpeskilling. Tillträdesdag är den 4 juli 2008. Den övertagna verksamheten beräknas ge ett positivt bidrag till Addnodes resultat under 2008.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juli 2008 klockan 10.00.


BILAGA:

Addnode överlåter egna aktier

Styrelsen för Addnode har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 24 april 2008, beslutat att överlåta sammanlagt 292.605 egna B-aktier till Pertti Pöntinen, Rauno Lahti och Ian Rautelin i deras egenskap av säljare av Ravalik Oy. Överlåtelsen genomförs den 4 juli 2008. Priset per aktie skall motsvara den genomsnittliga slutkursen på Addnodes B-aktie på OMX Nordic Exchange Stockholm under perioden från och med den 9 juni till och med den 30 juni 2008, vilket innebär 28,90 kronor per aktie, med rätt och skyldighet för säljarna av Ravalik Oy att erlägga betalning med samtliga aktier i Ravalik Oy.

Syftet med överlåtelsen är att de egna aktierna skall utgöra dellikvid för Addnodes förvärv av Ravalik Oy.

Addnodes innehav av egna aktier uppgår före överlåtelsen till 746.000 B-aktier, motsvarande cirka 3,33 procent av samtliga aktier i bolaget, och efter överlåtelsen uppgår innehavet till 453.395 B-aktier, motsvarande cirka 2,02 procent av samtliga aktier i bolaget. Det totala antalet aktier i Addnode uppgår till 22.427.984, fördelat på 1.053.247 aktier av serie A och 21.374.737 aktier av serie B."

 
« Tillbaka