Novotek: Hyfsad rapport
2008-05-07

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2008

* Omsättningen uppgick till 64 (63) MSEK
* Orderingången uppgick till 69 (67) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 2,4 (5,5) MSEK.
* Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,7 (5,8)
* Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 (4,2) MSEK
* Vinsten per aktie uppgick till 0,17 (0,39) kronor

Marknadsläget
Inledningen på 2008 har varit svagare än normalt. Ett flertal kunder har skjutit på sina beslut beträffande offerter från Novotek i Holland, Sverige och Finland. Normalt sett är Novoteks verksamhet relativt konjunkturneutral. Under högkonjunktur har Novoteks kunder ofta problem med att utvärdera Novoteks produkter eftersom de är fullt sysselsatta med att hålla igång produktionen. Investeringar som kan återbetalas på månader har under högkonjunkturen skjutits på. Under konjunkturer med lägre aktivitet måste företagen se över vad som kan göras för att effektivisera produktionen och då har kunderna större möjligheter att se på Novoteks lösningar, som huvudsakligen är inriktad på att effektivisera kundernas verksamhet. I övergångar mellan hög- och lågkonjunktur uppkommer ofta svängningar i resultat och orderingång.

Resultat och finansiell ställning
Resultatförsämringen beror i huvudsak på kostnad för utökning av personal för att kunna öka verksamheten framöver."


 
« Tillbaka