AddNode: Kanonrapport!
2008-04-24

"Delårsrapport

Januari – mars 2008 jämfört med 2007
*Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 251,4 (190,7) MSEK
*EBITA ökade med 49 procent till 28,1 (18,9) MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 11,2 (9,9) procent.
*Rörelseresultatet ökade med 50 procent till 24,5 (16,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,7 (8,5) procent.
*Resultatet efter skatt uppgick till 21,4 (12,6) MSEK. Motsvarande period föregående år belastades resultatet med 2,5 MSEK för avvecklade verksamheter.
*Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,97 (0,56) SEK. Motsvarande period föregående år belastades resultatet per aktie med 0,11 SEK för avvecklade verksamheter.
*Eget kapital per aktie uppgick till 23,26 (22,50 per 2007-12-31) SEK
*Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 33,1 (39,4) MSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet
*Tilläggsförvärv med en årlig nettoomsättning på cirka 35 MSEK
*Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning med 1,00 SEK per aktie och en extra utdelning med 0,35 SEK per aktie, totalt 1,35 SEK per aktie.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
*Avtal tecknat om leverans av programvara med tillhörande support- och underhållsavtal värt över 35 MSEK

VD har ordet
Inledningen av 2008 har varit lika positiv som avslutningen på 2007. Första kvartalet har nettoomsättningen ökat med 32 procent och EBITA med 49 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Den kraftiga tillväxten och resultatförbättringen är en följd av den nya strategin med ett tydligt fokus, medarbetarnas hårda arbete och en god efterfrågan på de lösningar som Addnode erbjuder.
Samtliga affärsområden har haft en positiv utveckling med en god efterfrågan och vi har fyllt på orderböckerna. Avtal har bland annat tecknats inom affärsområde Product Lifecycle Management med två globala telekomleverantörer värda över 35 MSEK. Avtalen sträcker sig över 24 månader och omfattar leverans av programvara med tillhörande support- och underhållsavtal. Av det totala ordervärdet avser cirka 8 MSEK förlängning av befintliga avtal.
Rekryteringstakten är hög inom Addnode. Femtio nya medarbetare har börjat sin anställning i Addnode under första kvartalet 2008, varav nitton personer rekryterats genom förvärvet av Sikroma.
Addnodes tillväxt sker både organiskt och via förvärv. Vi följer löpande ett stort antal förvärvskandidater och kommer under 2008 att genomföra flera förvärv. För att stärka bolagets expansionskraft har avtal tecknats om en kreditram på 100 MSEK.
Förvärvet av Sikroma tillför koncernen en årlig nettoomsättning på cirka 35 MSEK och befäster vår ställning som Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT.

Omvärldens framtidstro präglas till stor del av en förväntan om att turbulensen på världens finansmarknader ska påverka investeringsbenägenheten. I mitt VD-ord i bokslutskommunikén för 2007 trodde jag på ett starkt 2008 för Addnode. Jag ser ingen anledning att förändra detta.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef"
 
« Tillbaka