AddNode: Mycket stark rapport!
2008-02-20

"Addnode AB, Bokslutskommuniké,
1 januari - 31 december 2007

Addnode avslutar året med 29 procent i tillväxt under fjärde kvartalet - levererar det bästa rörelseresultatet någonsin. Affärsområde Media är avvecklat.
Styrelsen föreslår utdelning med 1,35 SEK per aktie.

Oktober - december 2007 jämfört med 2006
* Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 243,0 (188,2) MSEK
* EBITA ökade med 33 procent till 31,0 (23,3) MSEK
*Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 27,3 (20,5) MSEK
* Resultatet efter skatt uppgick till 25,0 (78,2) MSEK. Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 29,5 (20,1) MSEK.
* Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,11 (3,49) SEK. Resultatet per aktie efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 1,31 (0,90) SEK
* Eget kapital per aktie uppgick till 22,50 (23,45) SEK
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 46,0 (30,4) MSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
* Ny strategi - fokusering på fyra tillväxtområden
* Affärsområde Media avvecklat
* Två tilläggsförvärv med en årlig nettoomsättning på cirka 40 MSEK
* Beslut om att inleda återköp av egna aktier

2007 jämfört med 2006
* Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 795,0 (628,7) MSEK
* EBITA ökade med 52 procent till 86,5 (56,9) MSEK
* Rörelseresultatet ökade med 52 procent till 73,6 (48,4) MSEK
* Resultatet efter skatt uppgick till 45,5 (104,2) MSEK.
Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 73,5 (42,3) MSEK.
* Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 2,03 (4,74) SEK. Resultatet per aktie efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 3,28 (1,96) SEK
* Eget kapital per aktie uppgick till 22,50 (23,45) SEK
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 106,5 (48,3) MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång
* Tilläggsförvärv med en årlig nettoomsättning på cirka 35 MSEK
* Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning med 1,00 SEK per aktie och en extra utdelning med 0,35 SEK per aktie, totalt 1,35 SEK per aktie.

VD har ordet
2007 var ett fantastiskt år där vi stärkte våra marknadspositioner och levererade ett rekordresultat i kvarvarande verksamhet, men det var också ett år av förändring där vi tydliggjorde strategin och lade grunden för Addnodes fortsatta utveckling.

Vi har fokuserat om koncernens inriktning till ett lösningsbolag. I den processen har vi avvecklat ett affärsområde och genomfört fem förvärv på kort tid. Det känns inspirerande att samla alla medarbetare och all energi mot ett gemensamt mål.

Avvecklingen av affärsområde Media har belastat resultatet med 28 MSEK, men det har även inneburit att vi synliggjort potentialen i övriga verksamheter.

Addnode har nu en gemensam affärsmodell som börjar genomsyra all vår verksamhet. Tjänster i form av projekt är basen i vårt erbjudande och nyckeln till vår framgång. Med hjälp av programvaror, egna och andras, skapar vi unika lösningar med förutsättningar för bra marginaler och långa kundrelationer. Support- och underhållsavtal kopplade till levererade lösningar ger både våra kunder och oss själva en trygghet och en bra plattform för framtiden.

Addnode är ett tillväxtbolag och vi fortsätter att utveckla verksamheten såväl organiskt som via förvärv. Under 2007 var tillväxttakten 26 procent, varav 15 procent var organisk. Vi följer löpande ett stort antal förvärvskandidater och kommer under 2008 att genomföra ytterligare förvärv.

I dessa tider när alla funderar som bäst på om vi har kommit till slutet av högkonjunkturen, och om det kan påverka den egna verksamheten, kan det tyckas övermodigt av mig att sticka ut hakan och tro på ett starkt 2008 för Addnode. Men fjärde kvartalet 2007 var vårt bästa någonsin, och vi har tagit flera nya affärer under inledningen av 2008. Våra kunder finns i flera segment och vi har en stor andel kundprojekt och kundåtaganden som sträcker sig en bra bit in i 2008.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för deras goda insatser som möjliggjort det bästa rörelseresultatet som bolaget någonsin levererat, så här långt.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef"


 
« Tillbaka