AddNode: Mycket bra rapport!
2007-10-26

"AddNode AB, Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2007

ÖKAD NETTOOMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER - TIDIGARE KOMMNUNICERADE ENGÅNGSKOSTNADER PÅVERKAR RESULTATET

Juli - september 2007 jämfört med 2006
- Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 193,2 (161,6) MSEK
- EBITA uppgick till 12,1 (4,2) MSEK. Exklusive engångskostnader i affärsområde Media uppgick EBITA till 15,0 (4,2) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (1,7) MSEK. Exklusive engångskostnader i affärsområde Media uppgick rörelseresultatet till 10,8 (1,7) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 (5,1), varav 0,0 (3,1) MSEK avsåg avyttrade verksamheter
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,09 (0,20) SEK, varav 0,00 (0,11) SEK avsåg avyttrade verksamheter
- Eget kapital per aktie uppgick till 21,20 (23,45 per 2006-12-31) SEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19,0 (-16,4) MSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
- Rekordstor systemaffär med ny kund - ordervärde överstigande 50 MSEK
- Inspektionen för Strategiska Produkter ny kund inom ärendehantering och eTjänster
- Förvärv av PLM-verksamhet
- Förnyat ramavtal med Verva för Öppna programvaror och tjänster

Januari - september 2007 jämfört med 2006
- Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 653,1 (537,7) MSEK
- EBITA uppgick till 38,6 (32,4) MSEK. Exklusive engångskostnader i affärsområde Media uppgick EBITA till 47,8 (32,4) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 22,3 (25,4) MSEK. Exklusive engångskostnader i affärsområde Media uppgick rörelseresultatet till 36,5 (25,4) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till 20,5 (26,0), varav 0,0 (6,0) MSEK avsåg avyttrade verksamheter
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,91 (1,14) SEK, varav 0,00 (0,20) SEK avsåg avyttrade verksamheter
- Eget kapital per aktie uppgick till 21,20 (23,45 per 2006-12-31) SEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 60,0 (11,1) MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Förvärv befäster AddNodes ställning som Nordens ledande leverantör av PLM-lösningar
- Avtal tecknat om avyttring av drift- och outsourcingbolaget Prominent IT

VD HAR ORDET
När vi nu stängt böckerna för tredje kvartalet och blickar framåt kan jag konstatera att det är ett bra driv i verksamheten och att vi förbättrat lönsamheten avsevärt jämfört med motsvarande period föregående år.

Affärsområdena Industrial, Process Management och Technology, som tillsammans står för över åttio procent av koncernens nettoomsättning, utvecklas mycket bra och levererar rekordresultat som överträffar eller är i nivå med koncernmålet, en EBITA-marginal om 7-10 procent. Inom affärsområde Media genomför vi den omstrukturering som kommunicerades i samband med halvårsrapporten. Arbetet inom affärsområdet kommer framöver att fokuseras på kravet att nå koncernens lönsamhetsmål och vi är inte främmande för att lämna verksamheter som vi bedömer kan utvecklas bättre i en annan struktur. Avyttringen av dotterbolaget Prominent IT, efter periodens utgång, ska ses mot bakgrund av detta.

Sedan föregående delårsrapport har vi genomfört två förvärv som kompletterar befintlig tjänste- och produktportfölj och ger tillgång till 16 nya expertkonsulter med gedigen kunskap om att bygga PLM-lösningar på produktplattformar från Dassault Systèmes, vilket kommer att accelerera expansionen och tillvarata en ökad efterfrågan från befintliga och nya kunder.
Vårt erbjudande inom Product Lifecycle Management, som tidigare varit fokuserat mot en industriell marknad, har fått en historisk genombrottsorder när ett globalt retailföretag valde oss för implementering av ett system som effektiviserar kundens produktframtagning, inköp och hantering av produktinformation. Avtalet sträcker sig över fem år och beräknas totalt ge intäkter på minst 50 MSEK, fördelat på programvarulicenser, konsulttjänster, utbildning och supportavtal.

Efter att ha passerat mina första hundra dagar som koncernchef är jag övertygad om att AddNode har en god plattform för framtida tillväxt med ledande positioner inom ett flertal områden. Vi levererar verksamhetskritiska system till våra kunder inom både privat och offentlig sektor som stödjer och säkerställer bland annat produktutveckling, produktdatahantering, modell- och ritningshantering, ärendehantering och webbpublicering. Det som förenar AddNodes erbjudanden och gör oss unika på marknaden är en förmåga att förstå kundernas processer och kunna leverera marknadsledande lösningar byggda på egna och andras produktplattformar.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef"

 
« Tillbaka