AddNode: Bra rapport!
2007-07-20

"AddNode AB, Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

GOD OMSÄTTNINGSTILLVÄXT - RESULTATET BELASTAT AV ENGÅNGSKOSTNADER INOM AFFÄRSOMRÅDE MEDIA

April - juni 2007 jämfört med 2006
*Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 228,1 (189,5) MSEK
*EBITA uppgick till 9,5 (12,1) MSEK. Exklusive engångskostnader i affärsområde Media uppgick EBITA till 16,0 (12,1) MSEK
*Rörelseresultatet uppgick till 5,5 (9,9) MSEK. Exklusive engångskostnader i affärsområde Media uppgick rörelseresultatet 12,0 (9,9) MSEK
*Resultatet efter skatt uppgick till 5,8 (9,0), varav 0,0 (1,4) MSEK avsåg avyttrade verksamheter
*Resultatet per aktie efter skatt uppgick 0,26 (0,40) SEK, varav 0,00 (0,04) SEK avsåg avyttrade verksamheter
*Eget kapital per aktie uppgick till 21,25 (23,45 per 2006-12-31) SEK
*Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,5 (5,3) MSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet
*Nya kontrakt på 34 MSEK från telekomföretag och förnyat avtal med Rikspolisstyrelsen värt minst 20 MSEK
*Kompletteringsförvärv inom affärsområdena Industrial, Process Management och Technology
*Kostnader av engångskaraktär inom affärsområde Media har belastat resultatet med 6,5 MSEK
*Staffan Hanstorp ny VD och koncernchef

Januari - juni 2007 jämfört med 2006
*Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 459,9 (376,1) MSEK
*EBITA uppgick till 26,5 (28,2) MSEK. Exklusive engångskostnader i affärsområde Media uppgick EBITA till 33,0 (28,2) MSEK
*Rörelseresultatet uppgick till 19,2 (23,7) MSEK. Exklusive engångskostnader i affärsområde Media uppgick rörelseresultatet till 25,7 (23,7) MSEK
*Resultatet efter skatt uppgick till 18,4 (20,9), varav 0,0 (2,9) MSEK avsåg avyttrade verksamheter
*Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,82 (0,94) SEK, varav 0,00 (0,09) SEK avsåg avyttrade verksamheter
*Eget kapital per aktie uppgick till 21,25 (23,45 per 2006-12-31) SEK
*Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 41,0 (27,5) MSEK

VD HAR ORDET
Efter sextio dagar som koncernchef är det dags att framlägga min första kvartalsrapport. Glädjande är att kunna presentera ett positivt momentum och god lönsamhet inom affärsområdena Industrial, Technology och Process Management som tillsammans utgör 80 procent av koncernens nettoomsättning och i nuläget hela vinsten. En bra beläggning för konsulterna och en positiv licensförsäljning med goda underliggande intäkter från underhållsavtal är förklaringen till den goda utvecklingen. Våra kunder fortsätter att visa oss förnyat förtroende och orderboken ser positiv ut inför hösten med nya projekt.

Vi rekryterar nya medarbetare för att möta våra kunders efterfrågan, något vi kommer att fortsätta med under återstoden av 2007. Sedan jag tillträdde som koncernchef har vi gjort tre kompletteringsförvärv som stärker befintlig verksamhet. Förvärvet av Curalia är i enlighet med tidigare presenterad strategi att bygga affärsområde Process Management genom att intensifiera försäljningen av Ida Infronts ärendehanterings- och kommunikationslösningar samt successivt genomföra kompletteringsförvärv. Inom affärsområde Industrial har vi tecknat avtal om att förvärva en verksamhet med åtta medarbetare, affärsrelationer och kundavtal för produkten Enovia SmarTeam, som är en av de mest spridda IT-lösningarna för produktdatahantering. Inom affärsområde Technology har vi förvärvat en kundstock som ger ökad affärsvolym inom talsvars- och teletjänster.

För att komma tillrätta med problemen inom affärsområde Media genomförs en omstrukturering som i det korta perspektivet belastar koncernens resultat. Affärsområdeschefen och delar av affärsområdets ledningsgrupp har lämnat AddNode. Ny tf affärsområdeschef är Håkan Sehlstedt som är ledamot av AddNodes styrelse. Håkan Sehlstedt har tidigare varit VD och koncernchef för Sydsvenskan och vice VD för Bonnier Dagstidningar. Utöver löpande förluster har kostnader av engångskaraktär belastat affärsområdets resultat för perioden. Under tredje kvartalet kommer vi att ta ytterligare kostnader för bland annat uppsagd personal. Bedömningen är att affärsområdet efter genomförda åtgärder är i bättre balans och kommer att kunna bidra positivt till koncernens resultat från och med fjärde kvartalet 2007.
Mitt uppdrag att leda koncernen in i nästa fas har just börjat och arbetet med att uppgradera strategin för koncernen pågår för fullt. Jag ser fram emot att leda förändringen till ett tydligare, starkare och lönsammare AddNode framöver.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef"

 
« Tillbaka