AddNode: Bra rapport!
2007-04-26

"Januari - mars 2007 jämfört med 2006

- Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 231,8 (186,6) MSEK
- EBITA ökade med 6 procent till 17,0 (16,1) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 13,7 (13,8) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till 12,6 (11,9), varav 0,0 (1,5) MSEK avsåg avyttrade verksamheter
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,56 (0,54) SEK, varav 0,00 (0,05) SEK avsåg avyttrade verksamheter
- Eget kapital per aktie uppgick till 24,16 (23,45 per 2006-12-31) SEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 47,5 (22,2) MSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet
- Ny VD och koncernchef för AddNode AB utsedd från och med årsstämman den 26 april 2007
- Ny utdelningspolicy antagen
- Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning med 0,90 kronor per aktie och en extra utdelning med 2,40 kronor per aktie, totalt 3,30 kronor per aktie
- Nya kundavtal tecknade med SVT och Skatteverket
- Försäljning av dotterbolaget Knowledge Partner

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Förnyat avtal med Rikspolisstyrelsen värt minst 20 MSEK under 2007

VD har ordet
Inledningen av året har präglats av en god tillväxt och fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster. Samtliga affärsområden har ökat sin nettoomsättning jämfört med föregående år. Koncernens EBITA har förbättrats, men inte i takt med tillväxten. Detta förklaras av förlust inom affärsområde Media, men även av uppbyggnad av nya tjänster inom affärsområde Industrial.

Inom affärsområde Media har vi avyttrat verksamheten med KY-utbildningar och fortsatt neddragningen av kostnadsnivån genom pågående sparprogram. Samtidigt har vi stärkt affärsområdets kompetens och säljkraft, vilket resulterat i ett stort och långt uppdrag för SVT. Ytterligare förändringar av strukturen inom affärsområdet kan komma framöver med syfte att skapa en mindre men lönsam verksamhet.

Glädjande är att affärsområde Process Management med verksamheten Ida Infront fortsätter att utvecklas lika starkt som det avslutade 2006. Ida Infront har tillfört oss stora kunder inom offentlig sektor och hög kompetens inom ärendehantering och kommunikationslösningar, vilket jag bedömer kan bli ett intressant tillväxtområde för AddNode.
Verksamheten inom affärsområdena Industrial och Technology utvecklas stabilt och vi tar löpande kostnader för utveckling av nya tjänster. Exempel på satsningar är Product Design Management inom Industrial och vidareutveckling av logistiksystem inom Technology.

På förvärvssidan har vi fortsatt hög aktivitet och vi har ambitionen att presentera kompletterande förvärv under året.

När jag började arbeta med AddNode för fyra år sedan var utgångspunkten ett tomt skal noterat på Stockholmsbörsens observationslista. Tillväxten har främst kommit genom förvärv, men lönsamheten har vi till största delen skapat genom eget arbete. Stort tack till alla duktiga medarbetare som har bidragit till framgången. AddNodes börsvärde var hösten 2002 cirka 5 MSEK och är idag över 700 MSEK med en stor nettokassa som ger handlingsfrihet att fortsätta att utveckla koncernen. Börskursen har under samma period ökat med 75 procent till 33 kronor per aktie. Det är också tillfredställande att kunna lämna en utdelning med 3,30 kronor per aktie, som en första återbetalning till aktieägarna för visad uthållighet. Därmed kan jag med gott samvete överlämna ansvaret för AddNodes framtid i Staffan Hanstorps händer.

Bo Strandberg, VD och koncernchef"
 
« Tillbaka