Novotek - mkt stark rapport!
2007-02-19

"NOVOTEK: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

· Omsättningen uppgick till 214 (200) MSEK varav 70,9 (56,8) MSEK under fjärde kvartalet

· Orderingången uppgick till 217 (198) MSEK, varav 64,2 (53,9) MSEK under fjärde kvartalet

· Resultatet efter finansnetto uppgick till 21,0 (21,8) MSEK, varav 9,4 (8,0) MSEK under fjärde kvartalet

· Resultatet efter skatt uppgick till 15,3 (15,6) MSEK, varav 7,1 (5,6) MSEK under fjärde kvartalet

· Vinsten per aktie uppgick till 1,41 (1,41) kronor varav 0,66 (0,49) kronor under fjärde kvartalet

· Styrelsen föreslår en bibehållen utdelningen för 2006 på 1,20 (1,20) kronor per aktie

Marknadsläget Under året har marknadsläget varit gott. Året är det bästa sett ur ett omsättnings- och orderingångsperspektiv någonsin. Fjärde kvartalet har varit exceptionellt starkt på alla Novoteks marknader. Under året har utvecklingen i framför allt Sverige och Norge varit mycket positiv, detta mycket beroende på att arbetet med den strategiska omskiftningen genomförts först i dessa länder. Även utvecklingen i Finland har varit mycket positiv. Resultatet för helåret 2006 ligger dock i linje med föregående år och detta beror på problemen vi haft i Danmark och Holland under de första tre kvartalen. Novotek har under året arbetat med integrationen mellan verksamheterna i dotterbolagen. Detta arbete kommer att fortsätta under 2007. Omstruktureringar har genomförts i Novotek Holland. I denna förändring har VDn i Holland lämnat bolaget och en omorganisation skett. Omstruktureringen har medfört avvecklingskostnader i form av engångskostnader om cirka 2 MSEK, som belastat fjärde kvartalet. Under året har Novotek förvärvat bolag i både Sverige och Danmark."

Vår kommentar: Mycket stark rapport från Novotek idag!

1) Tillväxt i alla dotterbolagen under Q4:
Sverige 28,1 MSEK (22,3)
Holland 14,9 MSEK (12,6)
Danmark 12,0 (11,1)
Finland 10,3 (5,8)
Norge 6,9 (5,6)

2) Resultat efter finansnetto under Q4 blev + 9,4 MSEK (+ 8,0) trots att resultatet belastats med engångskostnader på 2 MSEK för omstrukturering av Novotek Holland.

3) Flera nya viktiga kunder under året, t ex Unilever och Lear Corporation. "I båda fallen ser vi stora möjligheter i framtiden för ytterligare installationer inom dessa koncerner."

M M

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka