Addnode: Säljer verksamhet och gör större reavinst!
2006-10-17

"AddNode säljer verksamheten inom affärsområde Financial (SIX) och ser över utdelningspolicy

• AddNode har tecknat avtal om försäljning av bolagen inom affärsområde Financial (SIX) till Ecovision. Det sammanslagna bolaget föreslås att ledas av SIX nuvarande VD Johan Rost och AddNodes koncernchef Bo Strandberg kommer att föreslås som ledamot i Ecovisions styrelse.

• Den preliminära köpeskillingen uppgår till 130,5 MSEK fördelat på 44,0 MSEK kontant på tillträdesdagen, cirka 20,0 MSEK i form av nyemitterade aktier i Ecovision samt kort- och långfristiga räntebärande reverser om totalt 66,5 Mkr. En större realisationsvinst förväntas som resultat av försäljningen.

• Genomförandet av överlåtelsen är villkorat av att en extra bolagsstämma i Ecovision godkänner transaktionen.

• Efter genomförd transaktion kommer AddNode att äga cirka 19 procent av kapitalet och cirka 12 procent av rösterna i Ecovision inklusive tidigare aktieinnehav.

• AddNodes styrelse har beslutat att se över finansiell struktur och nuvarande utdelningspolicy.

Stockholm den 17 oktober 2006

Styrelsen i AddNode"

 
« Tillbaka