Addnode - förvärv!
2006-08-29

Från Addnodes hemsida:

- AddNode förvärvar Ida Infront AB, en av Sveriges ledande leverantörer inom e-government. Bolaget erbjuder system för storskalig ärendehantering med mycket höga krav på säkerhet och tillförlitlighet. Ida Infront grundades 1984 och har cirka 60 medarbetare vid tre kontor i Sverige.

- Genom förvärvet av Ida Infront bildar AddNode ett nytt affärsområde kring storskalig och verksamhetskritisk ärendehantering. Det nya affärsområdet kommer dels att intensifiera försäljningen av Ida Infronts lösningar och konsulttjänster i övriga nordiska länder, dels möjliggöra en kraftigare satsning på den privata sektorn, främst företag med en stor mängd ärenden som försäkringsbolag och banker.

- Efter genomfört förvärv uppgår koncernens nettoomsättning pro forma för perioden 1 januari - 30 juni 2006 till cirka 480 MSEK med ett resultat EBITA pro forma på cirka 37 MSEK. Antalet anställda pro forma uppgick vid periodens utgång till cirka 600 personer.

- Förvärvet beräknas ge positiv effekt på koncernens resultat för 2006.

- Köpeskillingen utgörs av 30 MSEK kontant samt en apportemission av 1 200 000 B-aktier i AddNode, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5 procent av antalet aktier. Kontant tilläggsköpeskilling kan komma att utgå baserad på uppnått rörelseresultat under 2006 och storleken på nettokassan den 31 december 2006.

- Beslutet om apportemission kan fattas av styrelsen i AddNode med stöd av bemyndigande från den senaste årsstämman.

 
« Tillbaka