AddNode - stark rapport
2006-08-11

"AddNode Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2006

Fortsatt tillväxt och stärkt resultat


JANUARI - JUNI 2006
- Nettoomsättningen uppgick till 456,6 (föregående år 292,5) MSEK
- Resultatet EBITA (före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar) uppgick till
34,1 (föregående år 41,5 varav 18,5 avsåg realisationsvinst vid försäljning av dotterbolag) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 27,3 (föregående år 33,9 inklusive reavinst med 18,5) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 26,6 (föregående år 34,6 inklusive reavinst med 18,5) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till 20,9 (föregående år 28,0 inklusive reavinst med 18,5) MSEK
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,94 (1,61) SEK och eget kapital per aktie uppgick till
19,47 (18,56 per 2005-12-31) SEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 23,7 (31,2) MSEK

APRIL - JUNI 2006
- Nettoomsättningen uppgick till 230,0 (föregående år 144,2) MSEK
- Resultatet EBITA (före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar) uppgick till
14,9 (föregående år 27,1 varav 18,5 avsåg realisationsvinst vid försäljning av dotterbolag) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 11,5 (föregående år 22,4 inklusive reavinst med 18,5) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 10,8 (föregående år 23,0 inklusive reavinst med 18,5) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till 9,0 (föregående år 19,5 inklusive reavinst med 18,5) MSEK
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,40 (1,12) SEK och eget kapital per aktie uppgick till
19,47 (18,56 per 2005-12-31) SEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,7 (-0,7) MSEK. Det negativa kassaflödet under andra kvartalet beror i huvudsak på normala variationer i betalningsflödet från kunderna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER APRIL - JUNI 2006
- AddNode förstärkte konsultverksamheten genom förvärv av Centus
- AddNode förvärvade drift- och outsourcingbolaget Prominent IT
- Technia har tecknat avtal med ett sammanlagt värde om drygt 30 MSEK med tre ledande Nordiska telekomföretag samt avtal värt över 20 MSEK med ledande globalt verkstadsindustriföretag
- CAD-Q har tecknat ett betydande avtal med Myresjöhuskoncernen om nytt CAD/CAM system

VD har ordet
Kvartalets resultat om 14,9 MSEK EBITA är klart bättre än motsvarande resultat föregående år om 8,6 MSEK exkluderat en realisationsvinst. Första halvåret innebär därmed ett EBITA-resultat om 34,1 MSEK jämförbart med 23,0 MSEK 2005. AddNode är idag en stabil företagsgrupp inom IT. Tre affärsområden ökar resultatet, medan affärsområde Media tagit kostnader för uppbyggnaden av en starkare säljorganisation.
IT är idag en så bred verksamhet, med många nischer och kundsegment, att våra affärsområden sammantaget ger en bra marknadstäckning.
För att öka tillväxten samt rekrytera duktiga personer och ledare, gör vi löpande förvärv samtidigt som vi lägger resurser på att utveckla befintlig verksamhet. Under andra kvartalet och efter dess slut har vi bland annat genomfört följande:
- Förvärvat utvecklingsbolaget Centus med en produktions- och utvecklingsenhet i lågkostnadslandet Serbien.
- Förvärvat Prominent IT med inriktning mot hälsosektorn, vilket tillför ökat affärsmannaskap samt nya kunder.
- Tecknat partneravtal med JBoss, vilket innebär att vi idag är en väsentlig leverantör inom open source.
- Förvärvat rätten till det Java-baserade logistiksystemet XLOD, ett effektivt hjälpmedel för lagerstyrning och internethandel. Detta blir fundamentet till en ny drift- och servicetjänst.
- CAD-Q har fått en första större order på CAD/CAM-system för produktion av småhus.
- Technia har tecknat avtal med ny kund till sina PLM-lösningar inom ett nytt marknadsområde.
Sammantaget är aktivitetsnivån hög och vi tar nya initiativ som stärker vår strategiska position inom varje affärsområde. Vi ser heller ingen avmattning i marknaden. Efterfrågan är lika god som under den senaste tolvmånaders¬perioden.

Bo Strandberg, VD och koncernchef

Framtidsutsikter
Perioden kännetecknades av en fortsatt ökad efterfrågan på IT-lösningar och den tidigare pressade prisbilden för IT-konsulttjänster har stabiliserats. Styrelsens bedömning att IT-investeringarna förväntas fortsätta öka under 2006 kvarstår, men AddNode väljer att inte lämna någon prognos. Den långsiktiga bedömningen är att investeringar inom IT fortsätter att växa snabbare än de totala investeringarna inom industri- och tjänstesektorn.
AddNodes strategi är att även under 2006 växa både organiskt och genom förvärv inom utvalda branscher och teknologier för att bredda koncernens verksamhet, öka lönsamheten samt sprida riskerna.
AddNodes finansiella mål är att under en konjunkturcykel uppnå en rörelsemarginal om 7-10 procent före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA)."

 
« Tillbaka