Ledstiernan - bokslutskommuniké
2006-02-16

"Bokslutskommuniké 2005

* Resultatet efter skatt blev -71,0 mkr (-53,1), -0,50 kr (-0,38) per aktie inkl nedskrivningar netto i portföljen med 63,3 mkr (33,0), varav 45,2 mkr i fjärde kvartalet.

* Eget kapital per 31 december uppgick till 357,5 mkr (416,5) motsvarande 2,50 kr per aktie (2,97), soliditeten uppgick till 98% (98).

* Likvida medel uppgick den 31 december till 57,8 mkr vilket motsvarar 0,40 kr per aktie. Ledstiernan har inga räntebärande skulder.

* Ledstiernan investerade 65 mkr i existerande portföljbolag där Metrima svarat för den enskilt största följdinvesteringen om ca 40 mkr. Följdinvesteringarna i resterande portföljbolag har varit relativt begränsade.

* Den sedan förra året fastlagda investeringsstrategin mot mer mogna bolag utanför teknologisektorn ligger fast men har under 2005 ej resulterat i några investeringar.

* Alf Blomqvist tillträdde som VD i mitten av augusti 2005."

Källa: www.ledstiernan.se
 
« Tillbaka